Investeringsprocessen - så funkar det

Alla större investeringar i kommunens verksamhetslokaler följer samma steg i en process, vår investeringsprocess. Det gäller byggprojekt när vi bygger helt nya lokaler, men också större investeringar i befintliga lokaler som byggs om eller renoveras. Det kan till exempel vara förskolor, skolor, eller boenden av olika slag. Det är en gedigen process med många olika kompetenser involverade som ofta pågår några år från behovsanalys till genomförande.

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

  • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

  • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

  • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

  • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

  • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

  • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  

Kommentera