titelbild

Hamneda valvbro

Ny bro och passage görs för att bättre kunna hantera höga vattenflöden i Lagan.

Vintern 2019/2020 uppmättes stora mängder nederbörd vilket ledde till mycket höga vattenflöden i Lagan.

Den 22 februari 2020, efter en snabb stigning av vattennivåerna i Lagan under en veckas tid, hade flödena nått så höga nivåer att situationen övergick i en räddningsinsats eftersom samhällsviktig infrastruktur riskerade att ta stor skada.

För att avlasta områdena uppströms beslutades att utföra en grävning av ett dike som skulle ge möjlighet till ett större flöde förbi stenvalvsbron i Hamneda. Grävningen i Hamneda visade sig vara tillräcklig för att minska vattennivåerna. Beslut har tagits att permanenta denna sidofåra för även i framtiden bättre kunna hantera förväntade höga flöden i ån Lagan.

Det här gör vi:

  • Ny sidofåra i form av ett svackdike (torrt stor del av året).
  • Ny bro/passage över nya sidofåran för att möjliggöra för gående att passera men även för åtkomst till valvbron vid behov av rensning från medflytande material (grenar, träd) som fastnar i den befintliga valvbron.

Status:

Samråd är genomfört och synpunkter från berörda fastighetsägare och verksamheter har inhämtats. Materialet har sammanställts och delgivits Länsstyrelsen som fattar beslut om anläggningens bedömda miljöpåverkan.

Länsstyrelsens har i början av juli återkommit med beslut om att anläggningen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.

Nu fortsätter det förberedande arbetet med att upprätta ansökan (med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning mm) om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark och miljödomstolen som sedan ska fatta beslut i frågan. Handläggningstiden hos Mark- och miljödomstolen ligger normalt på 9-12 månader. Målet är att ansökan ska vara klar att sändas in under november 2022.

Så påverkas du:

  • Fram till dess tillstånd är beviljat i samtliga instanser har vi inte möjlighet eller tillstånd att göra några åtgärder som påverkar vattnet. Detta innebär dessvärre att promenadstråket inte kan utnyttjas.

När är vi klara:

Osäkert när beslut kommer från Mark- och miljödomstolen men arbete på plats kan tidigast starta sent 2023.

Kontakt

Kommentera