titelbild

Hamneda valvbro

Ett svackdike ska anläggas för att bättre kunna hantera framtida höga vattenflöden i ån Lagan.

För att avlasta områden med samhällsviktig infrastruktur uppströms grävdes 2020 ett dike som skulle ge möjlighet till ett större vattenflöde förbi stenvalvsbron i Hamneda. Åtgärden visade sig bidra till att minska vattennivåerna uppströms. Beslut har tagits om att skapa en permanent lösning i form av ett så kallat svackdike för att även i framtiden kunna hantera höga flöden i ån Lagan bättre.

Det här gör vi:

  • Anlägger ett nytt svackdike, ett dike som står torrt en stor del av året och tar emot vatten vid större flöden.
  • Ny bro/passage över nya svackdiket för att gående ska kunna passera. Den behövs även för åtkomst till valvbron för rensning från medflytande material, såsom grenar och träd som fastnar i valvbron.

Status:

  • Tillstånd för vattenverksamhet och för intrång i kulturmiljö har under maj månad beslutats av Mark- och miljödomstolen respektive Länsstyrelsen.
  • Arbete pågår nu med framtagande av kontrollplaner, bygghandlingar och annat som behöver förberedas inför byggnationen.
  • Möjlighet finns till bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ansökningshandlingar kommer att uppdateras och kompletteras.

Så påverkas du:

  • Fram till byggnationen är slutförd kan dessvärre inte promenadstråket utnyttjas.

När är vi klara:

  • Nuvarande plan för byggnation av anläggningen är hösten 2025. Detta med anledning av, och hänsyn till, bland annat budgetbeslut, tillgängliga resurser, vattenstånd, restriktioner och förhållningsregler i tillstånden mm.

Kontakt

Kommentera