titelbild

Gemensamma överförmyndarnämnden

I alla kommuner finns det antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Sedan 1 januari 2019 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Ljungby, Markaryd och Älmhult. Det innebär att nämnden är sammansatt av ledamöter från samtliga tre kommuner. Denna nämnd ersätter den samverkan som skett genom avtal sedan tidigare. För allmänheten innebär inte förändringen till gemensam nämnd några större förändringar. Handläggningen av ärenden sker liksom tidigare i Ljungby av de handläggare som arbetat där sedan tidigare. Handläggningen är uppdelad på så sätt att varje kommun har en särskild handläggare som sköter de ärenden som kommunen har.

Ansvar

Överförmyndarnämndens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över förvaltare, förmyndare och gode män och efter ansökan eller anmälan utreda behov av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndarnämnden ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster.

Överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

Sammanträdesdagar 2022

  • 3 mars
  • 19 maj
  • 6 oktober
  • 8 december

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

 

Kontakt

    Besöksadress

  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera