titelbild

Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådets uppgift är att sprida kunskap om och inspirera till ett förebyggande förhållningsätt inom områdena brott, trygghet och folkhälsa.

Rådets ledamöter är från polisen, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, Centrumföreningen, Företagarna i Ljungby, ungdomsrådet samt cheferna för samtliga förvaltningar.

Sammanträden 2018

Under 2018 träffas rådet följande datum: 15 februari, 3 maj, 6 september och 21 november.

Vi arbetar bland annat med:

  • att stödja grannsamverkan i kommunen.
  • att skapa trygga utemiljöer, till exempel genom trygghetsvandringar.
  • att minska tobaksbruket bland unga genom Tobaksfri Duo.
  • att minska klotter och skadegörelse
  • att förebygga våldsbejakande extremism

Brott och trygghet

BRÅL kartlägger fortlöpande brotts- och trygghetsfrågor. Detta sker genom löpande information från Polisen om brottsutveckling och trender.

Medborgarlöfte 2017-2018

Varje år genomför Polisen en trygghetsundersökning i hela Kronobergs län. Totalt skickas undersökningen ut till 7 800 personer i åldern 16-85 år, I Ljungby kommun får 900 personer enkäten. För att kunna se om det skiljer i hur man upplever tryggheten beroende på var man bor är uppdelad i tre olika områden: centrum, ytterområden och landsbygd.

Genom undersökningen får vi veta hur kommunens invånare ser på sånt som nedskräpning och skadegörelse men också hur de upplever till exempel problem med berusade personer utomhus, buskörning och risk att drabbas av inbrott. Det som kan göra att man känner sig otrygg i samhället.

Den senaste trygghetsmätningen visar att Ljungby kommun är en trygg kommun att bo och leva i. Utsattheten för brott är låg och de allra flesta känner sig också trygga. Men undersökningen visar också att det finns en hög oro för att utsättas för inbrott i bostaden, framförallt bland de som bor på landsbygden.

Därför har kommunen och Polisen i Medborgarlöftet för 2017 och 2018 lagt fokus på att öka både den faktiska och den upplevda tryggheten i kommunen.

Dialogmöten

Bland annat genomför kommunen och Polisen tillsammans dialogmöten runt om i kommunen för att samtala med invånarna om vad det är som känns otryggt och vad kommunen och Polisen kan göra för att öka tryggheten. Under 2017 har vi besökt Lidhult, Agunnaryd, Ryssby och Lagan. Längst ner på sidan hittar du minnesanteckningarna från dessa möten.

Under 2018 kommer vi att fortsätta med dialogmöten om trygghet men vi har ännu inte bestämt vilka orter vi ska besöka och när. Har du önskemål om att vi kommer till den ort där du bor är du välkommen att kontakta oss.

Grannsamverkan och trygghetsvandringar

Arbetet med grannsamverkan och trygghetsvandringar kommer att fortsätta och riktade insatser kommer att genomföras inom områden där kommunen och Polisen upplever problem. Det kan till exempel handla om att gemensamma insatser mot droganvändningen bland unga eller arbete för en förbättrad trafikmiljö.

Medborgarlöftet har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson och Lokalpolisområdeschef Anders Karlsson och kommer kontinuerligt följas upp av Brottsförebyggande rådet. Vill du läsa hela medborgarlöftet hittar du det längst ner på sidan.

Kontakt

Kommentera