Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådets uppgift är att sprida kunskap om och inspirera till ett förebyggande förhållningsätt inom områdena brott, trygghet och folkhälsa.

Rådets ledamöter är från polisen, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, Centrumföreningen och Företagarna i Ljungby. Dessutom finns en företrädare för varje förvaltning med på rådets möten. 

Sammanträden 2024

  • 9 februari
  • 17 maj
  • 13 september
  • 15 november

Vi arbetar bland annat med:

  • att stödja grannsamverkan i kommunen
  • att skapa trygga utemiljöer, till exempel genom trygghetsvandringar
  • att minska tobaksbruket bland unga genom Tobaksfri Duo
  • att minska klotter och skadegörelse
  • att förebygga våldsbejakande extremism 

Medborgardialog

Under året har det Brottsförebyggande rådet minst två medborgardialoger. Anteckningarna från de senaste dialogerna finns längst ned på sidan.

Brott och trygghet

Tillsammans kartlägger vi brotts- och trygghetsfrågor. Det gör vi med hjälp av statistik över anmälda brott, rapporter i verksamhetssystemet Embrace, synpunktshantering och träffar varannan vecka i operativa brål. I operativa brål medverkar kommunen, polisen, räddningstjänsten, ambulansen och det Ljungbybostäder.

Medborgarlöfte

Varje år genomför Polisen och kommunen en trygghetsundersökning. Enkäten skickas till 900 personer i åldern 16-85 år i Ljungby kommun. För att kunna se om det skiljer i hur man upplever tryggheten beroende på var man bor är uppdelad i tre olika områden: centrum, ytterområden och landsbygd.

Genom undersökningen får vi veta hur kommunens invånare ser på sånt som nedskräpning och skadegörelse men också hur de upplever till exempel problem med berusade personer utomhus, buskörning och risk att drabbas av inbrott. Det som kan göra att man känner sig otrygg i samhället.

Utifrån trygghetsundersökningen, lägesbild och analys tar Ljungby kommun och Polis fram ett medborgarlöfte med områden att fokusera på under året. 

Medborgarlöfte 2024, läs mer

Ljungby kommun - en trygg kommun

Ljungby kommun är en trygg kommun att leva och bo i. Den senaste undersökningen visar att det finns viss oro för att vistas utomhus kvällar och nätter i Ljungby stad och på landsbygden finns en oro för att utsättas för inbrott. En del upplever också att hastighetsbegränsningarna i trafiken inte följs.

Den ökade digitaliseringen har fört med sig ökad andel bedrägerier, inte minst mot äldre, och där är mörkertalet stort. Det finns även problem med såväl användning som försäljning av narkotika i kommunen. Det är oroande att synen på narkotika har blivit mer liberal, inte minst bland unga. Kommunens invånare önskar att polisen ska vara mer synlig i samhället.

Kontakt

Kommentera