Avfallstrappan

Avfallstrappan är en prioriteringsordning som är gemensam för hela EU och styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige.Avfallstrappa

  1. Minimera avfall och se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Till exempel köpa tjänster och upplevelser istället för saker.
  2. Återanvända, köpa begagnade saker eller reparera saker som gått sönder.
  3. Materialåtervinna, sortera ut förpackningar, tidningar och annat avfall som kan återvinnas till nytt material.
  4. Energiåtervinna, om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.
  5. Deponera, i sista hand ska avfallet deponeras. Materialet är då inte längre med i kretsloppet och det försvinner som tillgänglig resurs för oss människor.

Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. För att ytterligare betona avfallstrappan, finns det i ramdirektivet krav på medlemsstaterna att ta fram nationella program för förebyggande av avfall.

Du hittar lagar och regler i:

  • Miljöbalken, framförallt i 2 kap och 15 kap.
  • Ljungby kommuns hälsoskyddsföreskrifter.
  • Ljungby kommuns renhållningsordning.
  • EU:s ramdirektiv för avfall.

Kommentera