titelbild

Förskoleklass

Från höstterminen det år ett barn fyller sex år ska barnet börja i förskoleklass. Det är en egen skolform som är kostnadsfri och obligatorisk för barn att delta i. Förskoleklassen omfattas alltså av skolplikten. Förskoleklassen består av ett läsår innan barnet börjar i årskurs 1 i grundskolan.

Innehåll

Förskoleklassen ska förbereda för fortsatt utbildning och kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Lek och skapande ingår som viktiga delar av det aktiva lärandet i förskoleklassen. Elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Syfte

Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande. Eleven ska förberedas för fortsatt utbildning. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Organisation

Förskoleklassen organiseras på respektive skola. Den ska omfatta minst 525 timmar per år. Det innebär ungefär tre timmar om dagen. Resten av dagen kan eleven vara på fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Fyller ditt barn snart sex år?

I början av det år ditt barn fyller sex år får du ett erbjudande från kommunen om plats på en skola för barnet. Oftast, men inte alltid, är det den kommunala skola som ligger närmast där ditt barn bor. Om du är nöjd med erbjudandet behöver du inte göra något. Men önskar du en annan skolplacering måste du göra en ansökan om det.

Ansökan om byte och val av skola gör du via e-tjänst; Ansökan om byte och val av skola.

I den skola där ditt barn börjar i förskoleklass ska barnet också kunna fortsätta sin obligatoriska skolgång i årskurs 1 och framåt.

Kontakt

Kommentera