titelbild

Bostadsförsörjningsprogram

Kommunens bostadsförsörjningsprogram för 2017-2021 med utblick mot 2035 antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2017 med ett mål för årlig befolkningsökning på 1,2 %.

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett underlagsdokument för kommande planering. Det fokuserar på bostadsbehovet utifrån kommunens demografiska förutsättningar idag och i framtiden. Planberedskapen för bostäder ska ses över varje år.

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte

  • ange övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen
  • utreda om utbudet av bostäder motsvarar efterfrågan
  • utreda bostadsbehovet för särskilda grupper
  • utreda vilket tillskott av bostäder som krävs för att utbudet ska motsvara framtidens efterfrågan.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge information till marknaden och allmänheten om hur den aktuella bostadsmarknaden och framtidens behov ser ut.

Framtidens efterfrågan och behov

För att kommunen ska klara av att försörja den prognostiserade befolkningen med bostäder till 2035, behövs:

  • ca 175 bostäder per år, främst bostäder i flerbostadshus
  • ca 60 platser i särskilda boendeformer för äldre fram till 2035
  • bostäder för ca 150 personer år 2018 som riktar sig till personer som av sociala skäl är i behov av bostad. Vidare behövs det ungefär lika många år 2019.
  • beredskap för minst 20 lediga studentlägenheter per år i Ljungby stad. 

Kommentera