titelbild

Bostadsförsörjningsprogram

Den 19 juni 2023 antog kommunfullmäktige i Ljungby kommun ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Programmet innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun bestående av 11 mål med tillhörande insatser.

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Gällande bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 2017-11-27. För att fånga in ändrad lagstiftning som började gälla 1 oktober 2022 antogs det nya bostadsförsörjningsprogrammet i början av sommaren 2023.      

Bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer innehåller följande uppgifter:   

  1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
  2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
  3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna grundas på en analys av

  1. den demografiska utvecklingen
  2. marknadsförutsättningarna
  3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden

 

Kommentera