Skydda hälsa och miljö efter brand

Efter en brand är det viktigt att tänka på att vidta rätt åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön. Det finns risk för exponering och spridning av föroreningar vidare till miljön, luft, grundvatten och mark om avfallet inte hanteras på rätt sätt.

Fastighetsägares  ansvar

När räddningstjänstens insats är över är det du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare som ansvarar för att vidta rätt åtgärder efter branden. Ofta kan ditt försäkringsbolag hjälpa dig att hitta sakkunniga och entreprenörer. Du som drabbad måste alltid själv anmäla din skada till försäkringsbolaget. Det finns flera olika myndigheter som du kan behöva stämma av ditt arbete med så att du gör de anmälningar och söker de tillstånd som krävs. Exempelvis hanterar Arbetsmiljöverket skyddet av personal medan Miljö- och byggförvaltningen hanterar rivningslov samt frågor om markföroreningar och skydd av människors hälsa och miljön.

Skydda människor - spärra direkt av brandplatsen

Spärra av brandplatsen tidigt för att förhindra att obehöriga tar sig in och kan exponeras för eller orsaka spridning av de föroreningar som finns i brandresterna.

Tidig riskbedömning

Om det inträffat en större brand kommer det oftast ut en restvärdesledare. De representerar försäkringsbranschens restvärdesräddning. Deras uppgift är att hjälpa dig att ta tillvara din egendom enligt den försäkring du har. De kan göra en första riskbedömning över vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Det är viktigt att sakkunniga gör riskbedömningar, inventeringar av byggnader och avfall samt gör provtagningar av mark och grundvatten mm. Regler om detta finns i miljöbalken. Har du frågor kring vad lagen innebär för dig i praktiken så vänd dig till miljöavdelningen. Det är också viktigt att du gör en bedömning av risken med att arbeta på platsen. Vänd dig till Arbetsmiljöverket för mer information om skyddsutrustning.

Skydda miljön

Förhindra spridning av föroreningar

Du ska omedelbart förhindra vidare spridning av föroreningar. Täck över dag- och spillvattenbrunnar så att släckvatten eller förorenat regnvatten inte sprider sig till vattendrag eller reningsverket. Släckvatten är ofta kraftigt förorenat av ämnen från branden. Anlita saneringsfirma med reningsutrustning för vattnet. Du bör kontakta Ljungby kommun om förorenat vatten riskerar att nå spillvattennätet och vattenverk. Om det är en regnig period kan du behöva täcka över brandplatsen så det inte uppstår större mängder förorenat regnvatten.

Saneringsarbeten utanför brandplatsen

Rök och vind kan sprida föroreningar och farligt material som exempelvis asbestfibrer, även utanför själva brandplatsen. Om detta skett kan du alltså även behöva sanera utanför brandplatsen till exempel närliggande markytor, takytor, intilliggande byggnader (som bostäder och skolor) och bilar.

Har mark eller grundvatten förorenats?

En brand kan innebära att mark och grundvatten förorenats. Om släckvatten har trängt ner i marken kan det finnas föroreningar där.

Sakkunnig provtagning och sanering

Vid konstaterad eller misstänkt förorening ska du så fort som möjligt underrätta Miljöavdelningen på Miljö- och byggförvaltningen.

I väntan på svar kan du täcka över marken med presenningar för att undvika att exempelvis regnvatten sprider föroreningarna ytterligare.

Provtagning kan bli aktuell liksom sanering. Provtagning ska utföras av sakkunnig, oberoende konsult. Sanering av förorenad mark ska alltid anmälas till miljö- och byggförvaltningen före den vidtas.

Anmälan ska normalt lämnas in i god tid (sex veckor) innan arbetet genomförs, men i vissa fall kan det vara befogat med akuta insatser för att förhindra spridning och exponering av föroreningar.

 Anmälan av efterbehandling av förorenat område

Klassa avfallet rätt

Du eller den entreprenör du anlitar ska inventera och klassa allt avfall på brandplatsen enligt Avfallsförordningen (2020:614) innan det transporteras bort. Kontakta miljöavdelningen om du är osäker. Byggnaders konstruktion, installerade utrustningar, vad som förvarats och hanterats i lokalerna ska tas med för att ge rätt underlag till din inventering. Sakkunniga kan utifrån byggnaders byggår ofta bedöma vilka byggmaterial som använts. Exempelvis innehåller hus byggda, eller som är renoverade före 1977 ofta asbest vilket då kan finnas i brandresterna. Det kan även finnas andra farliga ämnen som olika tungmetaller, cyanider, dioxiner, PCB, PAH med mera. Rivningsanmälan eller -lov kan krävas före rivning av byggnad sker. Detta gäller oavsett om hela byggnaden har brunnit ner eller ej. Kontakta bygglovsavdelningen på miljö- och byggförvaltningen för besked.

Behörig transportör och mottagare för avfallet

Använd endast behörig transportör för avfallet. De ska kunna visa sitt godkännande eller tillstånd från länsstyrelsen. Du ska upprätta transportdokument för det farliga avfall som du låter transportera bort. Kopia på transportdokumentet ska följa med avfallet till mottagaren. Begär alltid mottagningskvitton för allt avfall som du lämnar till transportör så att du kan styrka att du lämnat det till behörig mottagare.

Slutredovisning kan bli aktuell vid större bränder

Miljö- och byggförvaltningen kan som tillsynsmyndighet vid behov ställa krav på försiktighetsåtgärder och även begära en slutrapport med redogörelse för vilka åtgärder som du har genomfört för att förhindra spridning av föroreningar och redovisning av kopior på kvitton som styrker behörig avfallshantering.

Kontakt

Kommentera