Kommunalt VA vid översvämning

Att få en översvämning innebär ofta stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från Ljungby kommun uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av ledningsnätet för att förhindra översvämningar. Tyvärr är det omöjlighet att helt eliminera risken.

Som fastighetsägare har du själv ett stort ansvar att förhindra källaröversvämningar.

Ansvarsfördelning

Både du som fastighetsägare och Ljungby kommun, som huvudman för VA-anläggningen, har ansvar för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar.

Fastighetsägarens ansvar

  • Fastighetens VA-system ska vara väl underhållet. Inte minst gäller det anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
  • Alla förändringar av fastighetens VA-anläggning ska godkännas av Ljungby kommun.
  • Fastigheten ska ha separata spill och dagvattenledningar.
  • Använd källaren på ett lämpligt sätt och även informera eventuella hyresgäster om detsamma.

Ljungby kommuns ansvar

  • De allmänna ledningarna ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
  • De allmänna ledningarna ska vara väl underhållna.

 

Kommentera