Tekniska nämnden

Ansvar

 • Exploateringsverksamhet, som innebär att skaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostäder, affärs- och industriändamål. Mätningsteknisk- och kartverksamhet samt geografisk information.
 • Skötsel av kommunens skogsinnehav, kommunala naturreservat och naturområden.
 • Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens gator, vägar, torg, båtbryggor, trafikreglerings- och gatubelysningsanläggningar och parkeringsplatser.
 • Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens parker, planteringar, lekplatser, skyddsområden och andra allmänna platser med därtill hörande byggnader.
 • Trafiksäkerhet och trafikfrågor.
 • Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens renhållningsanläggningar, avfallshantering och kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
 • Drift, underhåll, förvaltning och ny-, om- och tillbyggnad, lokalvård och vaktmästeri av kommunensfastigheter.
 • Uthyrning och inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter.
 • Måltidsverksamhet för kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.
 • Räddningsverksamhet, tillsyn, rådgivning och information om brand och andra olyckor.
 • Sotning.
 • Energi-, klimat- och VA-rådgivning.

Sammanträdesdagar 2024

 • 16 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 18 april
 • 14 maj
 • 18 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 29 oktober
 • 26 november

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

 

Kontakt

Kommentera