Kemisk bekämpning

Du som använder kemiska bekämpningsmedel ska se till att människors hälsa och egendom inte skadas och att kvaliteten inte försämras hos ytvattnet och grundvatten. När du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel kan du behöva tillstånd eller anmäla detta.

När krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel?

Du behöver tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

 • Vattenskyddsområden
 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Idrottsanläggningar och fritidsanläggningar
 • Planeringsarbeten eller anläggningsarbeten
 • Vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Ansök om tillstånd

Ansökan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Fyll i och skicka in din ansökan i god tid innan du planerar att börja sprida. Blankett hittar du nedan.

Observera att det är förbjudet att utföra spridning innan du fått tillstånd.

När krävs anmälan?

Det krävs en anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

 • Vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter
 • Banvall
 • Områden som inte omfattas av tillståndsplikten och som har en sammanhängande area större än 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark).

Kommentera