Allmän platsmark

Allmän platsmark är den mark som ägs av Ljungby kommun både inom och utom planlagt område samt enskilda vägar i de fall kommunen ansvarar för drift och underhåll.

Du måste ha tillstånd om du vill använda en allmän plats för t.ex. uppställning av byggnadsställning eller container, ha ett försäljningsstånd, arrangera en konsert med mera. Du måste också ha tillstånd och skriva avtal med kommunen om du vill gräva i den allmänna platsmarken.

Det är tekniska förvaltningen som har ansvar för kommunens gator och vägar samt grönområden.

Vill du använda den allmänna platsmarken kontaktar du tekniska förvaltningen om vilket område som är mest lämpligt för det du vill göra. Därefter gör du en ansökan om användande av offentlig plats hos polisen och avvaktar svar.

Observera att polisens handläggningstid är minst sex veckor under tiden mars-augusti. Det innebär att ansökan måste skickas in cirka åtta veckor före genomförande-/startdatum. Läs mer om vad ansökan ska innehålla och ansökningstider på informationsbladet nedan.

Grävning i allmän platsmark

Vill du gräva i den allmänna platsmarken måste du först ansöka om grävningstillstånd. Detta gör du via e-tjänst:

Ansökan om grävning i allmän platsmark

När du ska gräva i allmän platsmark måste du följa våra bestämmelser för grävning i allmän platsmark, dessa finner du i nedan dokument. 

Trafikanordningsplan

Vi värnar om en bra framkomlighet och garantera en god säkerhet i samband med att olika arbeten och aktiviteter utförs på vår mark. Om du ska göra arbeten på allmän platsmark som påverkar trafiksituationen måste du lämna in en trafikanordningsplan som beskriver hur trafiksäkerheten ska garanteras.

Skicka in uppgifter om din trafikanordningsplan via e-tjänst; Trafikanordningsplan

 

Kontakt

Kommentera