Djur och lantbruk

Om du vill ha djur inom detaljplanelagt område kan du behöva tillstånd från kommunen. Hur fungerar det med husdjur eller andra djur i detaljplanerat område? Hur ska man göra om man får en grävling på tomten? Eller andra djur som stör? Och hur gör man om man kör på ett djur på vägen? Här hittar du information.

Djur

I Ljungby ska du ha tillstånd för att följande djur inom planlagt område:

  • nötkreatur, häst, get, får eller gris
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Anledningen är att djuren kan ge upphov till olägenhet för grannar. Miljöavdelningen gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor eller om platsen är olämplig. Vid tillståndsprövningen läggs vikten på att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller flugor. Innan tillstånd kan grannar behöva höras.

Ansökningsblanketter hittar du längst ner på denna sida. För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt Ljungby kommuns taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. 

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du vända till miljö- och byggförvaltningen. 

Djur som far illa

Har du upptäckt djur som far illa? Kontakta då länsstyrelsen som hanterar dessa frågor. Mer information om detta hittar du på länsstyrelsen webbplats.

Lantbruk

Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn över att kommunens lantbruk följer miljöbalkens bestämmelser. Delar som ingår i miljötillsynen är till exempel:

  • Gödselhantering
  • Växtskyddsmedel och andra kemikalier
  • Dieselcisterner

Kommentera