Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som bland annat bidrar till uppfyllandet av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Vindkraftverk räknas som miljöfarlig verksamhet. Beroende på storlek och antal prövas ansökningar om att uppföra vindkraftverk på olika sätt enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

Vindkraftsärende - från start till mål

Nationellt mål för vindkraftsproduktion

Regeringens mål för klimat- och energipolitiken till år 2020 var bland annat att minst 50 procent av energianvändningen ska bestå av förnybar energi. Energimyndighetens planeringsmål för vindkraft år 2020 är 30 TWh (terawatt-timmar), varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till havs. År 2018 producerade vindkraften i Sverige drygt  19 TWh el.

Vindkraftsplan

Förutsättningarna för vindkraft i Ljungby kommun är goda. Det finns också flera andra värdefulla allmänna intressen i form av natur- och kulturmiljöer som har betydelse för besöksnäring och friluftsliv. För att få en överblick över hela kommunen och hitta de mest lämpliga utredningsområdena för vindbruk med en avvägning mellan olika allmänna intressen har kommunen tagit fram en vindkraftsplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen har tagits fram för att vara ett planeringsunderlag till hjälp för både politiker och tjänstepersoner vid handläggning av vindkraftsärenden. Den är inte juridiskt bindande men vägledande vid fortsatt planering för vindbruk.

Gällande vindkraftsplan

Gällande vindkraftsplan är antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2018.

Vindkraftsplan

Vindkraftsplan Granskningsutlåtande

Namn är borttagna i webbversionen av utlåtandet. Vill du ha en fullständig version av utlåtandet, är du välkommen att höra av dig till vår kontaktperson.

Information om tillståndsfrågor

Mer information om tillståndsfrågor för vindkraftverk hittar du på www.vindlov.se

Kommentera