Vatten

För Ljungby kommun är en av de stora utmaningarna inom klimatanpassning kopplat till vatten. Med flera vattendrag som löper genom våra tätorter påverkas vi av höga flöden med risk för översvämning. Nederbörd och temperatur har också stor påverkan på vattenkvaliteten i våra dricksvattentäkter.

Vi förväntar oss att vi får större variationer i nederbörd, med fler och längre torra perioder respektive fler tillfällen med ihållande regn eller kraftiga skyfall, framförallt vintertid. Detta gör att översvämningar kan bli vanligare. 

Genom att planera in lösningar baserade på naturens eget sätt att hantera vatten kan vi minska översvämningsrisker i våra orter och samtidigt både bidra till ökad grundvattenbildning samt skapa trevliga miljöer. Låter man dagvatten, alltså regn och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor så som tak, gator, parkeringar och gårdar, bindas upp av växtlighet och infiltrera i mark så kan dagvattnet också renas från föroreningar.

Vad kan du göra?

Det finns många sätt för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och boende att arbeta med klimatanpassning. Du som enskild fastighetsägare har ett stort ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda din egendom.

Som fastighetsägare har du ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.

Du som fastighetsägare ansvarar också för att avvattna din tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som faller på din fastighet och leda det till din anslutningspunkt.

Har du en fastighet i ett utsatt läge för översvämning? På kommunens lågpunktskarta kan du se lågpunkter där vatten troligen samlas vid skyfall och du kan även se de rinnvägar som vattnet förflyttar sig.

För dig som har fastighet med källare i utsatt läge är det bra att se över eventuella golvbrunnar i källaren så att inte vatten kommer in via de rören. Det är också bra att se till att husets dränering är korrekt gjord och leder vatten bort från huset. Marken ska också luta ut från huset. Vid behov kan en skyddsåtgärd vara att installera pump för avlopps- eller dräneringsvattnet.

Du som har trädgård kan till exempel klimatanpassa den genom att:

  • Ta hand om takvattnet genom att leda bort vattnet från huset ut på gräsmattan, anlägga en stenkista dit vattnet leds i nedgrävda stuprör eller låta vattnet rinna ner i en regntunna så att du kan använda vattnet till bevattning.
  • Undvika hårt packad jord eller hårdgjord yta där det inte behövs. Garageuppfarten kanske kan göras med grus istället för asfalt eller som grönyta med sten för hjulspåren.
  • Kontrollera dagvattenledningar så att inte grus eller rötter täpper igen dem.
  • Använda mycket grönt. Gröna ytor och gärna större växter är bra på att ta upp och hålla vatten.
  • Ännu mera grönt. Om du tänker bygga en friggebod, ett garage eller ett cykelskjul kan det vara läge att anlägga ett grönt tak. Utöver att det är vackert så har det många andra fördelar: det dämpar buller, tar upp en del av regnvattnet, tar upp och binder luftföroreningar, lockar till sig olika nyttoinsekter såsom humlor, bin, spindlar, fjärilar, skalbaggar och blomflugor samt isolerar byggnaden och sparar därigenom energi.

Vad gör kommunen?

Kommunen har flera olika roller och ansvar i arbetet med vattenfrågor. Kommunen är ansvarig samhällsplanerare, tillsynsmyndighet, ansvarig för vatten och avlopp liksom markägare och verksamhetsutövare. 

Ljungby kommun arbetar löpande med åtgärder för klimatanpassning både kommunövergripande och i sina verksamheter. Kopplat till vatten så pågår arbete inom samhällsplanering, vatten- och avlopp, beredskap och krisledning. Övervakning av vattennivåer, erosion och risker för skred är viktiga delar i arbetet. 

Det pågår också ett särskilt arbete kring dagvattenhantering. De bästa lösningar handlar om att i så mycket som möjligt ta tillvara vattnets naturliga kretslopp med så kallade "gröna" dagvattenlösningar. Exempel på sådana gröna lösningar är de regnbäddar som anlagts utmed gator i centrala Ljungby som är bra på att ta emot stora mängder vatten och som låter vattnet infiltrera ner till grundvatten. 

Kommunen arbetar också med kunskapsinsamling och att ta fram underlag inför nybyggnation. I våra karttjänster kan du ta del av bland annat lågpunktskarta som visar de geografiska förutsättningarna i förhållande till kraftiga skyfall i Ljungby kommun.

Så påverkas vattnet  

Klimatförändringen har betydelse för både tillgången till vatten och vattenkvaliteten. Utöver förändringar av vattnet i de vattenresurser som dricksvattenförsörjningen är beroende av kan vattenbrist och saltvatteninträngning uppstå. Även kemiskt och mikrobiologiskt betingade hälsorisker kan öka i omfattning. Ytvattenresurser är särskilt utsatta för förändrad markanvändning och föroreningskällor. Perioder av torka och vattenbrist kan särskilt påverka enskild dricksvattenförsörjning som ofta är beroende av grundvatten från små magasin.

Vid kraftiga regn får vi stora mängder vatten som behöver någonstans att ta vägen. Ofta räcker kapaciteten i avloppen inte till och som en följd av detta kan gator och andra ytor svämma över av regnvatten. Kraftiga regn kan också bidra till att organiskt material sköljs ut snabbare till sjöar och vattendrag.

Klimatförändringen berör samhällets alla sektorer. För den fysiska planeringen och utbyggnaden av samhällets infrastruktur är det särskilt viktigt att ta höjd för framtida förhållanden.

Kommentera