Nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. Varje nämnd har ett reglemente som anger vilken verksamhet nämnden ansvarar för. 

Nämnderna fattar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde. I större övergripande frågor lämnar de förslag till beslut som sedan fattas av kommunfullmäktige.
Ljungby kommun har följande nämnder:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  • Gemensamma överförmyndarnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Krisledningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och byggnämnden
  • Socialnämnden
  • Tekniska nämnden 
  • Val- och demokratinämnden

Nämnderna kan delegera till en ledamot i nämnden eller till en tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor, till exempel rutinärenden som färdtjänst.

Sammanträdena är öppna för allmänheten

Allmänheten är välkommen att lyssna när kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder. Vissa ärenden kan innehålla sekretessbelagd information. När dessa ärenden avhandlas får allmänheten lämna sammanträdeslokalen. Nämnderna har oftast sina sammanträden i kommunhuset på Olofsgatan 9 eller på Storgatan 6. Entrédörrarna är öppna de dagar politikerna sammanträder.

Dagordning för respektive sammanträde

På nämndernas egna sidor kan du läsa dagordningarna för de olika nämndernas sammanträden. I dagordningen står även plats och tid för sammanträdet. Du kan också ta del av protokollen från de sammanträden som redan ägt rum. 

Du hittar dagordning och protokoll för de politiska sammanträdena på den digitala anslagstavlan

 

 

Kommentera