Du som vill ha god man eller förvaltare

Vad gör en god man eller förvaltare?

God man eller förvaltare kan hjälpa sin huvudman (den som har en god man eller förvaltare) att betala räkningar, ansöka om hjälpinsatser, ha kontakt med myndigheter, med mera.

Du kan få hjälp inom ett eller flera områden:

 • Bevaka rätt
  vilket innebär att den gode mannen bevakar att du får det stöd och den hjälp du har rätt till,
 • Förvalta egendom
  vilket till största delen handlar om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom,
 • Sörja för person 
  gode mannen bevakar att du har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att du har den hjälp och de stödfunktioner som du behöver och har rätt till.

Skillnaden mellan att ha en god man eller förvaltare är att om du har en god man så har du till exempel fortfarande tillgång till dina bankkonton och kan sluta avtal. Godmanskap bygger på samarbete mellan huvudman och god man. Om man har förvaltare har du inte tillgång till dina bankkonton och kan inte ingå avtal, till exempel. 

Vill du veta mer om vad en god man eller förvaltare gör kan du titta på filmer och läsa mer information på sidan Vad gör en god man, förvaltare och förmyndare.

Vad krävs för att få god man?

För att få en god man ska du ha en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som påverkar ditt kognitiva tänkande och leder till att du behöver hjälp.

Om du har en god man bestämmer ni tillsammans vad god man ska hjälpa dig med och vad du förväntas göra för att samarbetet ska fungera. En förvaltare får fatta beslut själv om hur dina pengar ska användas för att du ska få en så bra ekonomi som möjligt och ansöka om insatser eller boende för att du ska ha det så bra som möjligt.

Vad krävs för att få en förvaltare?

För förvaltarskap krävs, förutom det som krävs vid ett godmanskap, att du inte själv klarar att ta hand om dig eller din egendom. Förvaltare kan tillsättas även om du inte samtycker till det, om tingsrätten bedömer att du har behov av hjälp för att skydda dig och din egendom. 

Den som har förvaltare får inte själv sköta sin ekonomi eller utföra rättsliga handlingar som att ingå avtal till exempel. 

Kan jag få hjälp på annat sätt?

Innan man får en god man eller förvaltare utreds om du istället kan få hjälp av en anhörig eller en god vän genom att använda en fullmakt, framtidsfullmakt eller anhörigbehörighet. Läs mer om det på sidan Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet. 

Det finns även andra insatser som kan hjälpa dig, till exempel budget- och skuldrådgivning. Kontakta din kommun för att boka tid för rådgivning.

Hur ansöker jag om att få en god man?

För att ansöka om att få en god man behöver du fylla i en blankett;

Ansökan om god man

Blanketten kan fyllas i direkt på datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand. Du kan också ringa till oss och be om blankett så skickar vi den till dig.

Ansökan bör innehålla ett läkarintyg. Kontakta din vårdcentral för att boka tid med en läkare. Om du inte kan ordna detta själv, så begär handläggare för överförmyndarnämnden att Region Kronoberg kallar dig till läkare för att få ett läkarintyg för godmanskap.

Ansökan ska skickas till tingsrätten:
Växjö tingsrätt
Postadress: Box 81, 351 03 Växjö
Besöksadress: Kungsgatan 8, 352 33 Växjö
Tel: 0470-560 100
E-post: vaxjo.tingsratt@dom.se

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta överförmyndarnämndens handläggare på telefon 0372-78 90 00.

Vad händer när jag ansöker om god man?

Utredning och underlag

Tingsrätten begär att överförmyndarnämnden ska yttra sig över din ansökan. Då påbörjar nämndens handläggare en utredning för att ge sin bedömning på om kraven för godmanskap och förvaltarskap är uppfyllda.

Läkarintyg och underlag från socialtjänsten är viktiga underlag i utredningen. Om de inte har bifogats ansökan så kommer handläggaren att begära in detta.

Förslag till god man

Om utredningen visar att du har behov av god man letar handläggaren upp en person som kan tänka sig att bli din gode man eller förvaltare. Ni får då träffas för att se om ni kan tänka er att samarbeta. Om du vill att denna person ska bli din gode man skriver du under ett samtycke. Personen i fråga får skriva under ett åtagande.

Om du inte känner dig bekväm med den person som handläggaren föreslår så ska du berätta det för handläggaren som då får leta upp en annan person som du får träffa istället.

Beslut om godmanskap

När utredningen är klar skickar handläggaren ett yttrande till tingsrätten som sedan fattar beslut om att anordna godmanskap eller förvaltarskap och att utse en god man eller förvaltare för dig. Tingsrätten fattar även beslut när det är aktuellt att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra.

Om överförmyndarnämndens handläggare anser att behovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, t ex genom anhörigbehörighet, fullmakt eller budget- och skuldrådgivning, redovisar nämnden detta till tingsrätten i yttrandet. 

Vad händer om någon annan anmäler att jag behöver god man?

Om någon annan anmäler till överförmyndarnämnden att du har behov av en god man eller förvaltare så startar handläggare en utredning. Personer som arbetar inom vården eller socialtjänsten måste anmäla behov av god man eller förvaltare, men andra kan välja att anmäla behovet, om de ser att du behöver hjälp.

När anmälan har kommit in blir du kontaktad så att du får information om anmälan och vad det innebär att ha en god man eller förvaltare. Handläggaren begär sedan in läkarintyg och information från socialtjänsten för att utreda ditt eventuella behov.

Om läkaren bedömer att du förstår vad saken gäller och anmälan avser godmanskap måste du samtycka till att ha en god man. Om du inte vill ha en god man ska du berätta det för handläggaren som då kan avskriva ärendet. 

Om läkaren bedömer att du inte förstår vad saken gäller och utredningen visar att du behöver en god man så kan handläggaren ansöka om god man för dig i tingsätten.

Om anmälan gäller behov av förvaltare kan handläggaren ansöka om detta i tingsrätten, oavsett.

Det är alltid tingsrätten som beslutar om du ska få en god man eller förvaltare. Om du inte vill ha god man eller förvaltare kan de kalla dig till ett sammanträde där du med hjälp av ett rättegångsbiträde kan berätta för tingsrätten vad du tycker.

 

Vad kostar det att ha god man eller förvaltare?

En god man har rätt till arvode (betalning) för sitt uppdrag och betalning för nödvändiga utgifter. Att ha en god man brukar kosta mellan 7 000 och 17 000 kronor per år. Det beror på hur mycket hjälp du behöver.

Det normala är att du själv betalar arvodet, men den som har låga inkomster, under cirka 150 000 kr, och tillgångar som inte är högre än cirka 114 000 kr kan få hela eller delar av arvodet betalat av kommunen istället.

Får du hjälp av en god man ska du också betala arbetsgivaravgift.

Hur ansöker jag om att ett godmanskap/förvaltarskap ska upphöra?

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) eller överförmyndarnämnden kan ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra.

Om du själv eller god man ansöker om att godmanskapet ska upphöra, ska ansökan skickas direkt till tingsrätten.

God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.

Kan ett förvaltarskap upphöra?

Du som har förvaltare kan själv skriva till Växjö tingsrätt och begära att förvaltarskapet ska upphöra. Du bör då även skicka in ett nytt läkarintyg som beskriver varför förvaltarskap inte längre behövs, tillsammans med annan information som visar att du inte längre har behov av förvaltare. 

Tingsrätten kan då begära att överförmyndarnämnden eller andra yttrar sig för att kunna göra en fullständig utredning av ditt hjälpbehov.

Adressen till Växjö tingsrätt:

Växjö tingsrätt

Box 81

351 03 Växjö

Vad innebär det att ha en förvaltare?

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som blir aktuell om ett godmanskap inte är tillräckligt och du inte själv kan ta hand om dig själv och din egendom. Det betyder att du kan få förvaltare i de fall du inte själv vill, eftersom du inte har lämnat samtycke.

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Om du inte samtycker till att få en god man kan tingsrätten ibland besluta om att det ska bli en förvaltare istället. Det kan hända om det varit samarbetssvårigheter mellan dig och din gode man och där den gode mannen visat att du inte har gjort det ni har kommit överens om. Det måste ha hänt flera saker där din ekonomi har försämrats påtagligt eller där det finns en fortsatt påtaglig risk att din ekonomiska situation förvärras. Det kan också vara så att din övriga situation försämras så allvarligt, trots att du har god man att du t ex riskerar att vräkas från din bostad.

Ett förvaltarskap är alltså en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det innebär du förlorar din rättshandlingsförmåga. När man förlorar sin rättshandlingsförmåga betyder det att man inte själv får fatta beslut om sin ekonomi. Du får inte ta ut alla dina pengar på banken. Det kan t ex också handla om att du inte själv får bestämma om du vill köpa olika saker och förvaltaren kan säga upp olika prenumerationer eller andra avtal som du tecknat.

Att ha förvaltare betyder inte att du är omyndigförklarad. Du kan till exempel fortfarande rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma över din egen sjukvård.

När någon har förvaltare innebär det att förvaltaren kan ansöka om hjälp, stöd och insatser mot din vilja, t ex om särskilt boende. Men förvaltaren kan inte tvinga dig att flytta mot din vilja. Förvaltaren kan inte heller fysiskt avvisa besökare från din bostad.

Vad innebär det att ha en god man?

Om du får en god man ska du tillsammans med din gode man kommer överens om vad som ska göras. Den gode mannen ska tänka sig in i hur du ska få det som bra som möjligt och ge råd och stöd till dig.

Om du får en god man har du alltid kvar din rätt att bestämma i frågor som rör dig själv.

Den gode mannen kan aldrig tvinga huvudmannen till något. Har du ansökt om och fått en god man är det också viktigt att du gör det ni bestämt tillsammans och att ni träffas på de tider ni bestämt.

 

Den gode mannen står under tillsyn av överförmyndarnämnden. Det betyder att handläggare på överförmyndarenheten varje år går igenom din ekonomi och ser vad den gode mannen har hjälpt dig med. Det är en kontroll av att den gode mannen gör vad han eller hon ska.

Vem hjälper till med vad?

Känner du att du behöver hjälp, men vet inte vem som hjälper till med vad? Ibland är det t ex socialtjänsten och ibland är det sådant som en god man kan hjälpa till med. Här hittar du exempel på vem som gör vad:

God man:

 • Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar       
 • Ansöka om bidrag, fonder och hjälpinsatser                        
 • Överklaga beslut, bevaka rättigheter                                      
 • Sälja/köpa hus/lägenheter, säga upp hyresavtal                       
 • Ansöka om nytt boende                                                  

Anhörig, boendepersonal, hemtjänst, personlig assistent:

 • Hämta ut mediciner   
 • Städa, vattna blommor
 • Handla       
 • Klä på sig, äta, sköta hygien                

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent, i vissa fall även ledsagare:    

 • Följa med från och till läkare              

Kontaktperson, ledsagare, personlig assistent:               

 • Promenera, gå på bio och fika                          

Anhörig, boendepersonal, kontaktperson, personlig assistent:

 • Motivera, påminna om möten
Hur lång tid tar det att få en god man?

Vanligtvis tar det ungefär 3-4 månader att få en god man i Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Hur lång tid det tar beror på flera saker, bland annat:

 • Hur lång tid det tar tills överförmyndarnämnden får ett läkarintyg
 • Hur lång det tar att hitta en person som vill bli god man för dig
 • Hur lång tid det tar för tingsrätten att utreda och fatta beslut

 

Synpunkter på och byte av god man

Om du inte är nöjd med hur din gode man sköter sitt uppdrag kan du ringa eller skriva till handläggare på överförmyndarenheten. Handläggare utreder sedan vad som har hänt.

Om du och din gode man inte kommer överens över en längre tid eller något speciellt händer, som gör att du inte längre har förtroende för din gode man kan du begära hos handläggare att byte av god man ska ske.

Likaså kan den som är god man begära att få sluta. Den som vill att byte ska göras måste kontakta handläggare på överförmyndarenheten.

Om det blir aktuellt med byte av god man är det handläggaren som tar fram förslag på en ny ställföreträdare. Det är handläggaren som fattar beslut och förordnar en ny ställföreträdare.

Om du inte är nöjd med hur överförmyndarenheten handlägger ärendet kan synpunkter framföras till nämnden. Skriv till Gemensamma överförmyndarnämnden, 341 83 Ljungby, och beskriv det du vill att nämnden ska känna till.

Kommentera