Fokusområden ska leda till visionen

I arbetet för att nå visionen finns fyra fokusområden. Det är ett antal områden som vi vill utveckla för att vi anser att de har stor betydelse för oss på vägen mot att bli 35 000 invånare. Fokusområdena har valts ut bland flera områden som togs fram i en omvärldsanalys byggd på forskning, statistik och idéer från workshops.

Visionen ska alltså visa vart kommunen är på väg. Och med rätt fokus kan visionen nås. Med andra ord kan kommunen genom att utse fokusområden bestämma vad som är extra viktigt för oss att fokusera på för att nå dit vi vill. Med fokusområden blir det lättare för hela organisationen att avgöra vilka aktiviteter och utvecklingsprojekt som leder till visionen.  

Fokusområdena är:

 • Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.
 • Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
 • Utveckla arbetet kring berättartraditionen.
 • Näringsliv.

Hur har fokusområdena valts ut?

Fokusområdena har Ljungby kommun tagit fram i en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen bygger på forskning, statistik och idéer från workshops. I omvärldsanalysen pekas tio centrala punkter ut och av dessa har politikerna beslutat om de fyra fokusområdena. 

Omvärldsanalys Ljungby kommun

Externa samarbetspartners i arbetet med fokusområden

Kommunens vision är en ambitiös vision och den påverkar, berör och har stor betydelse även för andra än den kommunala organisationen. Om kommunen växer behövs arbetsplatser, fritidsaktiviteter, kulturellt utbud och möjlighet att utnyttja naturen som rekreationsyta. Därför kan inte kommunen agera helt ensam. Samarbete blir en nyckel till framgång och kommunen jobbar med ett antal externa samarbetspartners, för att helt enkelt ha draghjälp av varandra, växa tillsammans och få alla att dra åt samma håll. På så sätt kan vi verkligen leva som vi lär: att tillsammans formar vi framtiden i den här kommunen.  

Våra samarbetspartners är:

 • Fokusområde “Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer”:
  Lokal 16/Teater 16 och Campus Ljungby.
 • Fokusområde “Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun”:
  Forskningsstation Bolmen och Sydvatten AB.
 • Fokusområde “Utveckla arbetet kring berättartraditionen och Sagobygden”:
  Sagomuseet/Sagobygden.
 • Fokusområde “Näringsliv”:
  Ljungby Business Arena, Företagarna och Destination Småland.

Samarbetet ska göra att fokusområdena och visionsarbetet blir synliggjort av fler än kommunen som organisation. Att arbeta för kommunens vision blir naturligt för alla aktörer i samhället. Och de som är uttalade externa samarbetspartners kan påverka kommunens arbete genom att fungera som bollplank till Ljungby kommun och komma med idéer kring framtida samarbeten. Dessutom förväntas arbetet skapa tillväxt och affärsnytta både för företag, föreningar och kommunen. 

Kommentera