Du som är under 18 år

Överförmyndaren ska enligt bestämmelserna i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Det innebär att överförmyndarnämnden i vissa fall har tillsyn över omyndigas tillgångar samt beslutar om samtycke till uttag av pengar eller att få starta företag som underårig.

Överförmyndarspärrat konto

När en person som är under 18 år får pengar till ett värde över ett prisbasbelopp (57 300 kronor år 2024), till exempel från ett försäkringsbolag, Brottsofferjouren, arv eller gåva, sätts pengarna in på ett överförmyndarspärrat konto som tillhör barnet. 

Det innebär att varken barnet eller dennes föräldrar (förmyndare) får ta ut pengar från kontot utan samtycke från överförmyndaren. Syftet är att säkerställa att barnet får tillgång till sina egna pengar när barnet blir myndig och att pengarna placeras tryggt under tiden. 

Finns det regler för vad man får ta ut pengar till?

Enligt 7 kap. föräldrabalken har föräldrar en underhållsskyldighet gentemot sitt barn. Utgifter så som klädinköp, mat och uppehälle är därmed kostnader som föräldrarna ska bekosta, inte barnet.

Om ni vill köpa ett fordon eller ett djur måste ni berätta vem som kommer att betala för drivmedel/mat, försäkring, med mera. 

Hur ansöker vi om få att ta ut pengar från kontot?

För att ansöka om att få ta ut pengar från ett konto med överförmyndarspärr fyller dina föräldrar i blanketten Ansökan om uttagstillstånd från spärrat konto (underårig). Blanketten finns på webbsidan E-tjänster och blanketter

Om du är 16 -18 år ska du också skriva under ansökan om du är positiv till att pengarna tas ut för det ändamål som ni beskriver på blanketten. 

Det är viktigt att ansöka om uttagstillstånd innan ni köper eller beställer en vara eller tjänst. Överförmyndarnämnden kan besluta att inte ge tillstånd till att ta ut pengarna. 

Det är också viktigt att bifoga ett underlag med ansökan, som visar vad ni planerar att köpa och vad det kostar. Om ni får tillstånd att ta ut pengar för att köpa varan eller tjänsten så måste ni skicka in kopia av kvittot så att överförmyndarnämnden ser att pengarna verkligen har använts på rätt sätt. 

Redovisning av tillgångarna

Om du har fått pengar genom ett arv, en försäkring eller liknande, och summan är högre än 458 400 kronor (år 2024) ska dina föräldrar/förmyndare redovisa hur dina pengar har använts till överförmyndarnämnden. Det görs en gång om året i en årsräkning.

Handläggarna på överförmyndarnämnden kontrollerar att dina pengar har använts på ett sätt så att det har blivit bra för dig. Om dina pengar används på ett sätt som inte du har nytta av kan överförmyndarnämnden kontakta dina förmyndare för att de ska rätta till det som har blivit fel.

Om du har mellan 57 300 och 458 400 kr (år 2024) på ett överförmyndarspärrat konto kontrollerar överförmyndarnämnden att pengarna förvaltas väl genom att begära ett saldobesked från dina föräldrar.

Vad händer när jag fyller 18 år?

När du fyller 18 år lyfts överförmyndarspärren bort automatiskt. Den dag då du fyller 18 år blir du myndig och får själv tillgång till dina bankkonton.

Överförmyndarnämnden skickar då de redovisningshandlingar som dina föräldrar har lämnat in, samt eventuella beslut som överförmyndarnämnden kan ha fattat, till dig med ett rekommenderat brev. Du får hämta brevet och skriva under att du har tagit emot det. När överförmyndarnämnden har fått beviset på att du har tagit emot handlingarna avslutar överförmyndarnämnden ditt ärende. 


Tillfällig god man

Om du och din förmyndare (förälder) båda är delägare i ett dödsbo (dödsbo är det som kvarstår efter en avliden person, tillgångar och skulder) behöver en annan vuxen gå in och bevaka din rätt i dödsboet, det vill säga, säkerställa att du får den del av arvet som du har rätt till. Då skickas en ansökan till överförmyndarnämnden som sedan utser en tillfällig god man för dig. Den gode mannen ska enbart bevaka din rätt i dödsboet och se till att de pengar som du ärver sätts in på ett överförmyndarspärrat konto. När gode mannen har redovisat sitt uppdrag beslutar överförmyndaren att uppdraget som god man för dig ska upphöra. 

Det finns även andra tillfällen då ett barn kan behöva en tillfällig god man, då barnets ena eller båda föräldrar inte kan företräda sitt barn i en rättshandling för att de kan ha motstridiga intressen (jäv). 

Hur ansöker man om tillfällig god man?

På Ljungby kommuns webbsida E-tjänster och blanketter finns blanketten  Ansökan om god man som förmyndare kan fylla i och skriva under. Längst ner på första sidan kryssar man då i Behov av hjälp endast i en viss rättshandling. I rutan beskriver din förmyndare vilken hjälp du behöver, till exempel att bevaka din rätt i dödsboet efter förnamn efternamn (personen som har avlidit). 

Om någon utomstående bedömer att du behöver hjälp med att till exempel bevaka din rätt i ett dödsbo kan den personen istället fylla i och skriva under blanketten Anmälan om behov av god man. 

Både ansökan och anmälan skickas till Gemensamma överförmyndarnämnden, Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. 

Om ni har ett förslag på en person som skulle kunna vara din tillfälliga gode man kan ni uppge dennes namn och kontaktuppgifter i ansökan/anmälan. Då gör överförmyndarnämnden en utredning om personen är lämplig som god man för dig.

När utredningen är klar kan överförmyndarnämnden besluta om tillfällig god man för dig. 

När uppdraget är klart och redovisat för överförmyndarnämnden beslutar överförmyndarnämnden att godmanskapet ska upphöra. 

 


Barn som har skulder

Föräldrar får inte skuldsätta sina barn. Om barnet får en skuld (till exempel skatt på tillgångar, avgift eller böter) ska förmyndarna se till att skulden betalas. 

Om överförmyndarnämnden får kännedom om att barn har blivit skuldsatta är överförmyndarhandläggarna skyldiga att kontakta dina förmyndare/ föräldrar för att se till att det som eventuellt blivit fel rättas till.

Samtycke att starta rörelse

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. För omyndiga som har fyllt 16 år får dock föräldrarna, med överförmyndarnämndens samtycke, låta den omyndige bedriva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Du kan ansöka om samtycke från överförmyndarnämnden genom e-tjänsten, klicka här för att komma vidare.

Ensamkommande barn

Överförmyndaren ser till att ensamkommande barn (som inte har sina förmyndare i Sverige) får en god man. Du kan läsa mer genom att klicka här. 

Allmän information

Föräldrar får inte ge bort den omyndiges egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor (Föräldrabalken 13 kap 11 §).

Föräldrar får inte köpa eller sälja fastighet för barnets räkning, utan samtycke från överförmyndaren (Föräldrabalken 13 kap 10 §).

För den omyndiges räkning får föräldrar endast med överförmyndarens samtycke ta upp lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige sätts i skuld (Föräldrabalken 13 kap 12 §).

Vem bestämmer över underårigs lön?

En ungdom som tjänar pengar efter att han eller hon fyllt 16 år har rätt att själv bestämma över dessa pengar. De skyldigheter en förälder och en förmyndare har och de rättigheter du som barn har finns i föräldrabalken, som är en svensk lag.

Vilket stöd ska barn få av sina föräldrar?

Dina föräldrar ska se till att du har mat, kläder och bostad fram tills du har slutat gymnasiet.

Dina föräldrar är också förmyndare för dig. Det betyder att det är de som bestämmer om dina pengar så länge du är barn, så länge pengarna inte är överförmyndarspärrade. Dina förmyndare ska använda dina pengar på ett sätt som gör att du får bäst nytta av dem.

Ett barn som har eget hushåll har större rättigheter att själv bestämma över sina pengar för att sköta sitt vardagliga liv. Att man har eget hushåll betyder att man bor i t ex egen lägenhet och själv ska ta ansvar för skötseln av den och sig själv.

Barnkonventionen

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige och kallas
barnrättslagen.
Artikel 1: Alla människor under 18 år är barn
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn
Artikel 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.
Artikel 17: Barn har rätt till information via t.ex. internet, radio och tv.
Artikel 18: Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard ex bostad, kläder och mat.
Artikel 32: Barn har rätt att skyddas mot bl.a. ekonomiskt utnyttjande.

Kommentera