Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för att politiska beslut verkställs och följs upp.

Kommunfullmäktige har delegerat åt kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden, till exempel personalpolitik och energiplanering. Kommunstyrelsen leder och samordnar även planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen har två utskott som bereder alla ärenden och även fattar beslut inom vissa ansvarsområden: arbetsutskottet och personalutskottet.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar hittar du på sidan Kallelser och protokoll.

E-post till kommunstyrelsen skickas till: kommunstyrelsen@ljungby.se.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret

Kontakt

Kommentera