Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för att politiska beslut verkställs och följs upp.

Kommunfullmäktige har delegerat åt kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden, till exempel personalpolitik och energiplanering. Kommunstyrelsen leder och samordnar även planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

Utskott

Kommunstyrelsen har två utskott som bereder alla ärenden och även fattar beslut inom vissa ansvarsområden: arbetsutskottet och personalutskottet.

Sammanträdesdagar 2020

14 januari
11 februari
10 mars
14 april
12 maj
2 juni
18 augusti
15 september
13 oktober
10 november
1 december

Ledamöter

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret

Kontakt

Kommentera