titelbild

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i detaljplan, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Även utom detaljplan kan marklov krävas om det exempelvis ska utföras i ett område avsett för bebyggelse. Längst ned på den här sidan hittar du blankett för ansökan.

Enligt praxis i kommunen kan markuppfyllnad ske utan marklov under följande villkor:

 • Markförändringen inte är mer än 0,5 meter över befintlig marknivå (inte medelnivå).
 • Markförändringen inte är närmare tomtgränsen än 2 meter.
 • Släntlutningen inte är brantare än 1:3, på grund av rasrisken.
 • Markförändringen inte har en avsevärd påverkan på fastighetens avrinningsförhållanden.
 • Markuppfyllnad utan marklov är en engångsföreteelse och får inte upprepas på samma del av tomten.

Att göra exempelvis en kulle eller liknande med schaktmassor kan kräva tillstånd enligt miljöbalken.

Kontakta en handläggare på miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på vad som gäller.

Handlingar som behövs vid ansökan om marklov:

 • Blankett för ansökan om marklov (gemensam blankett med bygglov och anmälan, se nedan).
 • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000.
 • Markplaneringsritning.
 • Kontrollplan och kontrollansvarig.

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera