Rivningslov

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område behöver du rivningslov. När du river en byggnad eller delar av en byggnad som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad utanför ett område som omfattas av en detaljplan krävs det istället en anmälan. Längst ned på den här sidan hittar du blankett för ansökan och anmälan.

Tillsammans med anmälan om rivning och ansökan om rivningslov ska du bifoga en kontrollplan över rivningen som redovisar beräknade mängder av respektive rivningsmaterial samt hur och var rivningsmaterialet kommer att tas omhand. I samband med rivning kan det ibland finnas avfall som anses miljöfarligt, detta ska också framgå av kontrollplanen.

I de flesta fall behövs en kontrollansvarig (KA) för ett rivningsärende. Det är en person som ska bistå den som river vid till exempel inventering av avfall och upprättande av en kontrollplan.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad och måste finnas namngiven för att ett ärende om rivning ska kunna beviljas, kontakta miljö- och byggförvaltningen för besked om kontrollansvarig krävs i ditt ärende. Behöver du hitta en kontrollansvarig kan du söka i Boverkets register.

Så ansöker du

Blankett för anmälan/rivningslov hittar du längre ner på sidan.

Handlingar som behövs vid en anmälan om rivning eller ansökan om rivningslov

  • Ifylld och signerad blankett ansökan/anmälan om lov bygg-/rivningsärenden.
  • Situationsplan i skala 1:500 där det som ska rivas är markerat.
  • Kontrollplan.
  • Utsedd kontrollansvarig.
  • Kompletterande uppgifter som kan vara till hjälp vid handläggningen såsom till exempel bilder på byggnaden som ska rivas.

Avgift

Byggnadsnämnden har tagit fram en taxa som överensstämmer med de arbetsuppgifter byggnadsnämnden kommer att utföra och ska ta betalt för enligt PBL.

Mer information om avgifter hittar du på webbsidan Avgifter.

Avfall vid rivning och byggnation

I samband med rivning, renovering och byggnation uppstår olika sorters avfall. Såväl privatpersoner och yrkesverksamma som river eller bygger är skyldiga att hantera detta avfall på ett miljöriktigt sätt.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera