Lagar och bestämmelser

Kommunerna i Sverige har stor självbestämmanderätt, men styrs av många lagar och förordningar. Några av dem är:

Förvaltningslagen

Lagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna, till exempel kommunerna, ska handlägga ärenden. Kommunerna ska till exempel lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör kommunens verksamhetsområden. Förvaltningslagen anger rättigheter och skyldigheter för myndigheten och för enskilda. Den innehåller också regler om överklagande.

Kommunallagen

Reglerar kommunens uppgifter. Mer information om lagen hittar du på Rättsnätets webbplats. Kommunallagen

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Lagen syftar till att skydda den enskildes integritet. Med personuppgift avses "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Till exempel namn, adress och personnummer. Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas. Det är endast tillåtet att använda de insamlade personuppgifterna för det ursprungliga syftet. Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen och hur Ljungby kommun arbetar med personuppgifter. 

Offentlighetsprincipen

Ger alla, svenska och utländska medborgare, rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar, till exempel kommunen. Syftet är att ge allmänheten insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstepersoner sköter kommunen. Offentlighetsprincipen regleras av Tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstepersonernas interna arbetsmaterial.

Mer information om allmänna handlingar hittar du under Politik/allmänna handlingar.

Kommentera