Installation av elbilsladdare

Det finns några saker att tänka på innan du beställer en laddningspunkt för din laddningsbara bil för att det ska bli så effektivt och säkert som möjligt.

Det är inte tillåtet att som privatperson installera sin laddare själv, utan du måste anlita ett registrerat elföretag för detta.

Säkerhetsrisker vid laddning av elbilar

Om du laddar din elbil i ett vanligt vägguttag, ett så kallat Schukouttag, kan det finnas risk för brand. Det som påverkar säkerheten är exempelvis laddström, hur ofta du laddar, hur din elanläggning är utförd och dess skick samt hur den är tänkt att användas.

Korrekt laddningsplats för elbil

Det är viktigt att utforma elbilens laddningsplats på ett korrekt sätt för att undvika brand. Elinstallationen ska alltid utföras av ett installationsföretag. Utöver det ska platsen följa Elsäkerhetsverkets råd och regler.

Läs mer på elsäkerthetsverkets webbplats

Laddningsplatsens placering och utformning

För att räddningstjänsten ska kunna ta sig in i en byggnad under en eventuell brand finns regler för hur byggnaden ska utformas. Reglerna framgår i Boverkets byggregler (BBR 28) avsnitt 5:7.

Laddningsstationer bör

  • i första hand placeras utomhus
  • inte placeras nära en husfasad
  • inte placeras nära en byggnads ventilationsintag.

Om laddstolpar placeras inne i ett garage rekommenderar räddningstjänsten öppna garage. 

För samtliga garage bör laddningsplatserna vara

  • väl ventilerade och ha goda möjligheter till brandgasventilation
  • placerade nära infart/angreppsväg
  • placerade så långt som möjligt från entréer eller ventilationsintag till byggnader kopplade till garaget
  • placerade nära brandpost
  • väl tilltagna i yta
  • väl skyltade där det anges att det finns laddningsplatser för elfordon
  • försedda med huvudströmbrytare till samtliga laddningsplatser. Huvudströmbrytaren bör vara placerad utanför garaget.

Dessutom behöver annat brännbart eller känsligt material som kabeldragningar ses över. Ni bör även ha koll på var eventuellt släckmedel, som exempelvis vatten, tar vägen. Om möjligt bör brunnar eller andra avrinningsytor ha en uppsamlande och slamavskiljande funktion.

Kommentera