Förvaltningar och organisation

Kommunen har ansvar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av. 

Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ska se till att det finns skolor, bibliotek och fritidsgårdar, räddningstjänst och hjälp och stöd till de som behöver det på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning till exempel. 

Vad en kommun får och inte får göra regleras av kommunallagen. Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. De frivilliga verksamheterna som kommunerna åtar sig bestäms av de lokala politikerna.

De obligatoriska verksamheterna som måste finnas i alla kommuner är följande:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik, som ska ordnas tillsammans med regionen
 • Planering för bra bostäder
 • Gator

I dessa uppdrag finns att ge också tillstånd av olika slag som till exempel bygglov för den som ska bygga nytt eller bygga om, utskänkningstillstånd för den som vill sälja alkohol i sin restaurang eller tillstånd för den som vill anlägga ett nytt avlopp.

En viktig uppgift är att se till att regler och förordningar följs. Därför gör kommunen tillsyn av olika verksamheter så som lantbruk, ridskolor och restauranger.

Politikerna i en kommun väljer vilka nämnder och förvaltningar som ska finnas. I Ljungby finns följande förvaltningar:

 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Miljö- och byggförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Tekniska förvaltningen

Kommunens vision

Vi har som mål att växa och bli 35 000 invånare år 2035. Det är kommunens vision.

En kommun som satsar

Ljungby kommun som organisation har investerat stora summor de senaste åren och ytterligare satsningar är på gång. Vi har en ökande befolkning som vi vill ska trivas och stanna kvar här. Vi arbetar för en ständig utveckling för att invånare, besökare och företagare ska tycka att den här kommunen är en bra plats att leva, verka och bo på.

Vi har en kulturskola med ämnen som dans, drama och berättande. Det uppförs nya bostäder, förskolor och skolor. Det byggs trygghetsboende och särskilt boende för äldre.

Ljungby centrum byggs om och vi planerar för att kunna utveckla Bolmens östra strand så att fler ska kunna bosätta sig där och få tillgång till attraktiva sjölägen.

Det finns också planer på hur man bättre ska kunna utnyttja den fantastiskt fina ån Lagan som böljande flyter genom stan. Ljungby är med andra ord en småländsk stad mitt i sagobygden som erbjuder en trygg uppväxtmiljö, starkt näringsliv, bra skolor och mycket att göra på fritiden.

Ljungby kommun som arbetsgivare

Ljungby kommun är den största arbetsgivaren med cirka 2 800 medarbetare fördelade på omkring 250 yrken. Tillsammans med små och stora, vissa världsledande, företag drivs utvecklingen framåt och skapar sysselsättning.

Kommentera