Vattenkvalitet

Dricksvatten är vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel. Kommunens vattenverk följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Har du egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för vattenkvaliteten.

I hela kommunen har vi mjukt vatten. Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel som bör användas. Hårdhetsgraden avgörs av vattnets innehåll av kalcium och magnesium.

Vår framtida vattenkvalitet påverkas av det som hamnar i avloppsvattnet. Därför är det viktigt att du tänker på vad du spolar och sköljer ner i avloppet och släpper ut i dagvattenbrunnarna.

Du som har kommunalt vatten får ditt dricksvatten från något av våra vattenverk. Där har grundvatten pumpats upp och renats till dricksvatten. På våra vattenverk utför vi cirka 340 analyser per år och vattnet vi levererar följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier.

Du som har egen brunn kan läsa mer om det på sidan Egen brunn och vattenprov

PFAS i dricksvatten

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier som har många användningsområden. De flesta PFAS-ämnen är svåra att bryta ner och därför finns de överallt i miljön. Vi får i oss mest PFAS via mat och dricksvatten men det kan också ske via inomhusluft, damm och konsumentprodukter som innehåller PFAS. På platser där dricksvattnet har förorenats av PFAS, till exempel från brandövningsplatser, kan dricksvattnet stå för en större del av det PFAS man får i sig.

Varför används PFAS?

PFAS-ämnen används i en mängd olika produkter eftersom det har unika egenskaper av att både vara vatten- och oljeavvisande och tåla höga temperaturer.

PFAS finns bland annat i impregneringsmedel, rengöringsmedel och i brandskum. PFAS används också i kemikalie-, verkstads- och elektronikindustrin. PFAS i högre doser och under längre exponering innebär risker för människors hälsa.

Halterna av många PFAS-ämnen i våra vatten kommer troligen fortsätta att öka eftersom dessa ämnen fortsätter att tillverkas och inkluderas i olika typer av produkter och användningsområden. Idag finns inget förbud mot PFAS. Däremot har flera myndigheter, bland annat svenska Kemikalieinspektionen, föreslagit restriktioner för PFAS i EU.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om PFAS, Perfluorerade alkylsubstanser.


Dricksvattnet som Ljungby kommun levererar

Halten av PFAS i dricksvattnet vi levererar från kommunens vattenverk ligger långt under dagens gränsvärden. Det följs hela tiden upp genom provtagning och kontrolleras sedan av livsmedelsinspektörer så att kraven på dricksvatten följs. År 2026 kommer gränsvärdena för PFAS att sänkas och då finns en risk att halterna i vattnet ligger på gränsen. Sedan tidigare pågår en utredning kring den förorening som eventuellt kan läcka till dricksvattentäkten i Ljungby stad. Resultatet av den är ännu inte klart, men vårt dricksvatten anses idag säkert. Under 2024 kommer vi att göra en utredning kring vilka åtgärder som behöver genomföras framöver.

Har du frågor eller vill veta något annat om vårt vatten är du välkommen att kontakta oss!

Kommentera