Försäkringar

Ljungby kommun har flera former av försäkringar, exempelvis kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i skolan och personer i kommunala boenden samt tjänstereseförsäkring för anställda, förtroendevalda, elever och praktikanter som reser inom tjänsten eller på uppdrag av skolan.

Olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar samt för vissa vuxna

Ljungby kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdomar och vissa andra grupper. Försäkringen gäller dygnet runt för:

 • Samtliga barn 0-17 år som är folkbokförda i Ljungby kommun samt elever på gymnasial nivå över 18 år, folkbokförda i Ljungby kommun, till och med sista skoldagen
 • Övriga barn placerade i familjehem
 • Elever i kommunal vuxenutbildning / SFI heltidsstuderande
 • Personer placerade för vård inom LVM
 • Personer placerade inom ramen för SoL
 • Personer boende på gruppboende LSS och serviceboende psykiatri
 • Personer på kommunens korttidsboende för funktionsnedsatta
 • Ensamkommande flyktingbarn

Försäkringen gäller även under skol-/verksamhetstid för:

 • Elever i kommunal vuxenutbildning/SFI deltidsstuderande
 • Personer vid utbildning/övningar anordnade av räddningstjänsten
 • Övriga personer i dagverksamhet för funktionsnedsatta med beslut enligt LSS
 • Övriga personer i dagverksamhet för funktionsnedsatta med beslut enligt SoL.
 • Deltagare vid besök inom öppenvården.
 • Personer som utför väntjänster.
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, arbetsträning m m.
 • Personer i övrig av kommunen anordnad verksamhet.

Olycksfallsförsäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. 

Uppgifter om försäkringen

I försäkringsbeskedet kan du läsa mer om försäkringsvillkoren och vilka som omfattas.  Dokumentet hittar du längre ner på sidan. 

 • Försäkringsgivare; Svedea
 • Försäkringsnummer; 3242564

Skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål på adress angiven nedan. Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedeas webbplats. Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller e-post. 

Telefon: 0771-16 01 90
E-post: skadorforetag@svedea.se
Postadress: Svedea AB, Skador företag, Box 3489, 103 69 Stockholm

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. Information om hur anmälan går till finns på Kommunassurans sida om patientskada

 

Tjänstereseförsäkring för anställda, förtroendevalda, elever och praktikanter

Ljungby kommun har hos If tecknat en tjänstereseförsäkring för anställda, förtroendevalda, elever och praktikanter som reser inom tjänsten eller på uppdrag av skolan.

Uppgifter om försäkringen

Försäkringen omfattar bland annat förlust och försening av bagage, sjuk- och vårdkostnader och reseavvikelser.

 • Försäkringsgivare; If
 • Försäkringsnummer; SP1119064.9.1

Dokument att ta med på resan

 • Ett försäkringskort (Travel card) från försäkringsbolaget. Försäkringskortet underlättar vid skadeanmälan. Kortet hittar du här för utskrift.
 • Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vid resa utanför Sverige. EU-kortet visar att personen i fråga är försäkrad i Sverige, vilket gör det lättare att få tillgång till nödvändig vård vid vistelse i ett annat EU/EES-land. Kortet beställs via Försäkringskassan.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till If
Telefon: 0771-81 58 18 dygnet runt
Webformulär: https://www.if.se/foretag/vid-skada

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller all verksamhet som Ljungby kommun bedriver, anordnar och medverkar i samt har ett ansvar för. Den gäller för skadeståndskrav vid person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada.

När en skada som är följden av en ren olyckshändelse har inträffat finns det normalt sett inte någon möjlighet för dig som har drabbats att få ersättning från en kommun för det som inträffat. De flesta skadeståndsanspråk leder inte till att skadestånd utbetalas till den skadelidande. Tänk även på att, enligt Kommunallagen, är det förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar saknas.

Du ska i första hand anmäla skadan till eget försäkringsbolag, genom till exempel olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring. På så sätt kan du få snabbare behandling av ditt ersättningskrav. Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid kan du ha rätt till ersättning genom AFA – arbetsskadeförsäkringen.

Efter att du har fått besked av din skada från ditt försäkringsbolag, kan du skicka ett skadeståndsanspråk mot kommun om du anser att kommunen är vållande till skadan.

Kontakta kommunens försäkringssamordnare för mer information.

 

Försäkringssamordnare

Kommentera