Försäkringar

Ljungby kommun har flera former av försäkringar, exempelvis kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i skolan och personer i kommunala boenden samt tjänstereseförsäkring för anställda, förtroendevalda, elever och praktikanter som reser inom tjänsten eller på uppdrag av skolan.

Olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar samt för vissa vuxna

Ljungby kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper. Det innebär att bland annat samtliga barn 0-19 år som är folkbokförda i Ljungby kommun, elever i skolor med Ljungby kommun som huvudman, barn placerade i familjehem och heltidsstuderande vuxna är försäkrade dygnet runt. Försäkringen gäller även under verksamhetstid för bland annat personer i dagverksamhet, öppen verksamhet och för deltidsstuderande vuxna. Olycksfallsförsäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. 

Uppgifter om försäkringen

I försäkringsbeskedet kan du läsa mer om försäkringsvillkoren och vilka som omfattas.  Dokumentet hittar du längre ner på sidan. 

  • Försäkringsgivare; Svedea
  • Försäkringsnummer; 3242564

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till Svedea av vårdnadshavare eller elev.
Telefon: 0771-16 01 61
Webfomulär: Skadeanmälan (svedea.se)
E-post: skadorforetag@svedea.se
Postadress: Svedea AB, Kommunolycksfall, Box 3489, 103 69 Stockholm

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsaken till skadan
  • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
  • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Blanketten för skadeanmälan hämtar du på försäkringsbolagets webbplats. Där hittar du också närmare instruktion om hur du går tillväga för att anmäla en skada. 

Tjänstereseförsäkring för anställda, förtroendevalda, elever och praktikanter

Ljungby kommun har hos If tecknat en tjänstereseförsäkring för anställda, förtroendevalda, elever och praktikanter som reser inom tjänsten eller på uppdrag av skolan.

Uppgifter om försäkringen

Försäkringen omfattar bland annat förlust och försening av bagage, sjuk- och vårdkostnader och reseavvikelser.

  • Försäkringsgivare; If
  • Försäkringsnummer; SP1119064

Dokument att ta med på resan

  • Ett försäkringskort (Travel card) från försäkringsbolaget. Försäkringskortet underlättar vid skadeanmälan. Kortet skriver du ut från Ifs webbplats.
  • Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vid resa utanför Sverige. EU-kortet visar att personen i fråga är försäkrad i Sverige, vilket gör det lättare att få tillgång till nödvändig vård vid vistelse i ett annat EU/EES-land. Kortet beställs via Försäkringskassan.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till If
Telefon: 0771-815 818 dygnet runt
Webformulär: http://www.if.se/skada

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller all verksamhet som Ljungby kommunen bedriver, anordnar och medverkar i samt har ett ansvar för. Den gäller för skadeståndskrav vid person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada.

När en skada som är följden av en ren olyckshändelse har inträffat finns det normalt sett inte någon möjlighet för dig som har drabbats att få ersättning från en kommun för det som inträffat. De flesta skadeståndsanspråk leder inte till att skadestånd utbetalas till den skadelidande. Tänk även på att, enligt Kommunallagen, är det förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar saknas.

Du ska i första hand anmäla skadan till eget försäkringsbolag, genom till exempel olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring. På så sätt kan du få snabbare behandling av ditt ersättningskrav. Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid kan du ha rätt till ersättning genom AFA – arbetsskadeförsäkringen.

Efter att du har fått besked av din skada från ditt försäkringsbolag, kan du skicka ett skadeståndsanspråk mot kommun om du anser att kommunen är vållande till skadan.

Kontakta kommunens försäkringssamordnare för mer information.

 

Försäkringssamordnare

Kommentera