titelbild

Internationella projekt och samarbeten

Ljungby kommun bedriver ett aktivt internationellt arbete. Projekt och samarbeten ger Ljungby kommun möjligheter att ta del av erfarenheter och kunskap som är positiv för kommunens utveckling.

Just nu är Ljungby kommun involverade i åtta internationella projekt. Dessa projekt är olika typer av utvecklingsprojekt med extern finansiering från en internationell källa, såsom EU. Genomförandet och samarbeten i projekten kan vara på lokal eller regional nivå. Alla projekt har finansiering från Europeiska Unionen (EU) och är spridda över EU-programmen för landsbygdsutveckling, Erasmus+, regionalfonden, socialfonden och Interreg (Europeiskt territoriellt samarbete).

Projekten har flertalet involverade aktörer och tre av projekten ägs av Ljungby kommun. De bidrar på olika sätt till Ljungby kommuns vision och hållbar utveckling genom Agenda 2030.

Det internationella arbetet ska ses som ett verktyg för verksamhetsutveckling och består av tre olika internationaliseringsformer:

  • Extern finansiering
  • Kompetensutveckling
  • Samarbete

Internationella projekt

Pågående projekt

Leader Linné Småland (Leader-verksamhet)

Projektstöd för landsbygdsutveckling, år 2023–2027
Finansieringskälla: Landsbygdsprogrammet

Här kan du läsa mer om Leader Linné Småland                       

 

Avslutade projekt

Leader Linné Småland (Leader-verksamhet år 2014-2023)

Leader har finansierat flertalet utvecklingsprojekt i Ljungby kommun som har gynnat företagande, kultur, turism och friluftsliv bland annat.

Leader Linné Småland bidrar med kunskap, nätverk och finansiering som gynnar landsbygdsutveckling i hela Ljungby kommun, inom olika verksamhetsområden.

Finansieringskälla: Landsbygdsprogrammet

Här kan du läsa mer om tidigare projekt i Ljungby kommun.

 

POTEnT

Projekt POTEnT syftade till att stötta en energiomställning genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi. Det kan utgöras av solcellsparker eller andra innovativa lösningar.

I ett antal regioner i Europa har kommuner, energikontor, energibolag och universitet på olika sätt arbetat med omställning från fossil till förnybar energi inom projektet POTEnT. Genom ett internationellt utbyte av goda exempel har man lärt av varandra via digitala studiebesök och kunskapsutbyte. Dessutom har projektet stöttat länets strategiska arbete för att bli ett plusenergilän. I varje region har en ”Regional Action Plan” tagits fram. I ett antal regioner i Europa har kommuner, energikontor, energibolag och universitet på olika sätt arbetat med omställning från fossil till förnybar energi inom projektet POTEnT. Genom ett internationellt utbyte av goda exempel har man lärt av varandra via digitala studiebesök och kunskapsutbyte. Dessutom har projektet stöttat länets strategiska arbete för att bli ett plusenergilän. I varje region har en ”Regional Action Plan” tagits fram.

I Kronobergs län pekar actionplanen ut två områden att arbeta vidare med:  

  • Ta fram en färdplan för vätgas som ett hållbart bränsle för transporter 
  • Skapa en regional samarbetsplattform för att säkra ett robust elsystem i Kronoberg 

Finansieringskälla: Interreg europé

Här kan du läsa mer om det tidigare projektet POTEnT

Förstudie Banvallsleden

Projektet syfte var att ta fram underlag om förutsättningar, kostnader och möjligheter för cykelleden Banvallsleden, som regional alternativt nationell led. Förstudien ska mynna ut i en slutrapport från anlitad konsult, innehållande det efterfrågade underlaget.

Förstudiens rapport har kommunicerats till politiker och tjänstepersoner i de tre kommunerna, i vissa fall även med politiska beslut som utgångspunkt. Förstudien har även skickats till politiker och tjänstepersoner i de berörda kommunerna och regionerna.

Arbetet har även mynnat ut i ett yttrande till Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd, med en uppmaning om samordnat ansvar för fortsatt utveckling av Banvallsleden.

Finansieringskälla: Leader Linné Småland (Landsbygdsprogrammet)

Projekt (leaderlinne.se)

Etableringssamverkan 1 och 2

Projektet riktades till arbetssökande nyanlända/ utrikesfödda. Projektet ESK 2 var ett uppföljande projekt efter ESK 1 som avslutades 2019.

Projektet har i stort uppnått sitt syfte och mål. Pandemin påverkade projektet och innebar bland annat att fysiska möten begränsades vilket påverkat måluppfyllelse och syfte.

Erfarenheterna från projektet har kanaliserades och utgjort underlag för att ur ett holistiskt synsätt skapa starkare samverkansstrukturer på både lokal- och regional nivå.

Finansieringskälla: Europeiska socialfonden

På Växjö kommuns webbplats, som projektägare kan du läsa mer information

Sammansatt problematik i Kronobergs län - SPIK

Projektet syftade till att fler kvinnor och män i åldersspannet 18–64 år med sammansatt problematik ska närma sig arbetsmarknaden, få fler valmöjligheter, få individanpassat stöd samt få bättre livskvalité. Projektet ämnade även utveckla samverkan mellan deltagande myndigheter och organisationer i deras arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering och förrehabiliterande insatser för målgruppen. Deltagare i projektet fick insatser som innebar att de närmade sig arbetsmarknaden, fick ett arbete/sysselsättning eller hamnade i rätt välfärdssystem om arbetsförmåga saknades.

Projektet har genom samverkan med andra kommuner och myndigheter utvecklat arbetsmarknadsenhetens koordinatorsroll.

Finansieringskälla: Europeiska socialfonden

Språk och kultur – Lust att lära

Projektet har bidragit till att främja livslångt språklärande, då det har bidragit till interkulturell förståelse.

Filmprojektet har även verkat för en ökad internationalisering och globalisering, då filmerna speglar och skildrar flera kulturella aspekter i respektive målspråk.

Finansieringskälla: Svenska Filminstitutet

Ungdomssatsning för att främja skolnärvaro

Med stöd av arbetsmodellen och metoden som användes gav det en bättre helhetsbild kring vilka stödjande insatser den enskilda ungdomen behöver. Likaså blev det tydligt om andra professioner behöver kallas till en samverkan för att ge ett så träffsäkert stöd som möjligt.

Informationsmötena med barnens bästa-hjulet som utgångspunkt i samtalet har fungerat mycket bra. Under mötena har värdefull information kommit fram. Mötena har också varit till godo för ungdomarna, föräldrarna, närstående och skolpersonal.

Finansieringskälla: Europeiska socialfonden

 

Fasetten – förebygga ungdomsarbetslöshet

På organisationsnivå har projektet arbetat med samverkan mellan skola och arbetsliv genom att agera som den sammanhållande länken däremellan.

Metodutveckling för ökad valkompetens, med teman om personliga egenskaper, arbetslivskunskap, gymnasieval, individuella samtal och skuggning.

Projektet har även gett möjlighet att introducera konceptet Industrinatten i Ljungby kommun.

Finansieringskälla: Europeiska socialfonden

 

 

 

Internationella samarbeten och nätverk

Deltagande i internationella samarbeten och nätverk främjar Ljungby kommuns utveckling. Det bidrar till samhällsutveckling, verksamhetsutveckling och kompetensutveckling, och är ett medel för omvärlds- och intressebevakning. Genom internationella samarbeten och nätverk skapar vi nya kontakter, ser nya möjligheter, lär oss av andra och delar med oss av våra kunskaper.

Borgmästaravtalet för klimat och energi (Covenant of Mayors)

Borgmästaravtalet för klimat och energi (Covenant of Mayors) är ett exempel på internationellt nätverk där Ljungby kommun medverkar. Ljungby kommun har deltagit i det europeiska initiativet Borgmästaravtalet för klimat och energi sedan 2011, och har sedan dess förnyat sina åtaganden i linje med Borgmästaravtalets målsättningar för klimat och energi.

Du kan läsa mer om Borgmästaravtalet här.

Europakorridoren

Ljungby kommun är engagerad i, och administrerar, samarbetet Europakorridoren. Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner, regioner och intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland. Samarbetets syfte är att knyta Sverige närmare Europa och öka svensk tillväxt genom nya stambanor i södra Sverige.

Du kan läsa mer om Europakorridoren här.

Kontakt

Flagga EU
Vissa av våra projekt medfinansieras av Europeiska unionen

Kommentera