Strandskydd

Strandskyddet är reglerat i lag och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. Skyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet gör att alla kan ta sig till stranden, inte bara de som äger mark där. Det är också viktigt för att skydda växt- och djurlivet vid sjöar och vattendrag. Om du vill göra något på din tomt inom strandskyddet måste du ansöka om dispens för det. Ljungby kommun får ge dispens i enskilda fall både inom och utom detaljplanerat område.

I Ljungby kommun har sjöarna Bolmen, Flåren, Furen, Möckeln, Unnen och Vidöstern ett utökat strandskydd med 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Övriga sjöar och vattendrag har 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. 

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom strandskyddade områden är det förbjudet att:

 • bygga nya byggnader
 • bygga om eller bygga till befintliga byggnader
 • ändra befintliga byggnaders användning
 • bygga exempelvis bryggor, grillplatser eller staket om det hindrar allmänheten från att nå platsen
 • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar
 • utföra andra åtgärder som kan förändra miljön för växt- och djurliv som till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Undantag från strandskydd

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskyddat område. Undantag gäller verksamheterna måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull.

Du kan ansöka om dispens från strandskyddet

Om du vill bygga eller vidta andra åtgärder inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens. Alla dispenser granskas av Länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva besluten. Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Om du ansöker om dispens för att få bygga en ny byggnad måste det alltid finnas en fri passage mot strandlinjen och den nya byggnaden. Den fria passagen ska vara minst 25 meter. 

För att dispens ska kunna ges måste två förutsättningar vara uppfyllda:

 1. Det ska finnas minst ett särskilt skäl (läs mer om särskilda skäl nedan).
 2. Djur- och växtliv får inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet får inte försämras på lång och kort sikt.

Särskilda skäl

Inom strandskyddat område kan du bara få dispens om åtgärden du vill göra kan hänvisas till någon av dessa särskilda skäl:

 1. Åtgärden görs inom ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 2. Avskilt från stranden, exempelvis om platsen ligger bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat där människan skapat hinder.
 3. Anläggningar som måste ligga vid vatten, till exempel båtbrygga, hamn.
 4. Om du exempelvis har en industriverksamhet och behöver utvidga din verksamhet.
 5. Angeläget allmänt intresse, exempelvis tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassning.
 6. Om det är en unik situation, under mycket speciella omständigheter eller annat angeläget intresse.
 7. Om området sammanfaller med kommunens LIS-område - landsbygdsutveckling i strandnära läge

Mer om LIS-område - landsbygdsutveckling i strandnära lägen

LIS-områden är utpekade platser som ligger inom strandskyddet men som kan vara lämpliga att bygga på för att främja landsbygdsutveckling. Landsbygdsutveckling innebär exempelvis att bostäder byggs eller att service- och turismverksamhet utvecklas som långsiktigt stärker landsbygden. LIS-område kan därför anges som särskilt skäl i ansökan om dispens.

Läs mer om vilka platser som är LIS-områden på sidan Övriga planer och program

Ansök via e-tjänst

Du ansöker om strandskyddsdispens via e-tjänst. I e-tjänsten uppger du vilka/vilken av de särskilda skälen (1-7 ovan) som du hänvisar till.   

Till e-tjänsten: Ansökan om strandskyddsdispens 

Handlingar som behövs vid ansökan om strandskyddsdispens

 • Situationsplan i skala 1:500 med tomtplatsavgränsning (med tomtplatsavgränsning menas att situationsplanen ska ha en måttsatt skiss över tilltänkt avgränsning, exempelvis mur, staket eller häck.)
 • Planritning (behövs endast om en byggnad ändrar användning)
 • Alla underlag ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera