Det som ska skyddas

Regering, riksdag och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bestämt vad som ska skyddas i samhället vid kris.

Människors liv och hälsa

Människors liv och hälsa handlar om fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt av en samhällskris. De som ska skyddas är medborgare, de som befinner sig i Sverige men även svenska medborgare som befinner sig utomlands om en händelse sker utanför Sverige.

Samhällets funktionalitet

Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Det behövs förmåga att förebygga, hantera och återhämta samhällsviktiga verksamheter från allvarliga störningar. Genom att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter fungerar säkerställs även människors liv och hälsa. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är dricksvattenförsörjning, omsorg om barn och äldre, polis, räddningstjänst och akutsjukvård.

Miljön och ekonomiska värden

Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer och kulturarv är skyddsvärt. Det gäller även ekonomiska värden i form av privat och offentlig, lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster.

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter

Människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp är skyddsvärt.

Nationell suveränitet

Nationell suveränitet är en förutsättning för att kunna värna övriga värden. Det handlar om att ha kontroll över nationens territorium, nationell kontroll över de politiska beslutsprocesserna i landet samt att säkra nationens försörjning av förnödenheter.

Kommentera