titelbild

Elevhälsa

Elevhälsa är ett samlat begrepp för de insatser som görs av skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog och psykolog.

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev och hjälpa dig som elev att nå utbildningens mål utifrån dina förutsättningar. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom att undanröja hinder för lärande. Elevhälsa finns för dig som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Elevhälsans medicinska insatser

När barnen börjar skolan tar Elevhälsans medicinska insats (EMI) över ansvaret från barnhälsovården (BHV). Från förskoleklass upp till gymnasiet erbjuds alla elever olika stöd av skolsköterska eller skolläkare.

Elevhälsans uppgift är att följa elevernas utveckling, se till att de mår bra både psykiskt och fysiskt, samt att främja sunda levnadsvanor.

Om det behövs kan vi hänvisa eller remittera eleven till olika sjukvårdsinstanser.

Alla tjänster är gratis och det är upp till eleven och föräldrarna om de vill använda dem.

Sammanhållen journalföring

Elevhälsans medicinska insats har ett journalsamarbete med Region Kronoberg, så kallad sammanhållen journalföring.

Det betyder att personal inom elevhälsan som journalför digitalt (t ex skolsköterska) ges möjlighet att ta del av Region Kronobergs patientjournal. Genom samarbetet får även Region Kronoberg möjlighet att ta del av elevhälsans uppgifter. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med eleven som får ta del av uppgifterna. Den sammanhållande journalföringen leder till en helhetsbild av elevens situation och gör att vården kring eleven blir både säkrare och mer effektiv.

Kurator

Kuratorn kan hjälpa elever med till exempel konflikthantering, relationer samt sociala och känslomässiga problem. Det kan vara problem som är i skolan eller problem som är hemma.

Vissa elever söker själva upp kuratorn för samtal, andra barn får hjälp av pedagogerna med kontakten.

Du som är förälder kan också vända dig direkt till kuratorn om det är något angående ditt barn som du vill prata om.

Sekretess

Kuratorn har sekretess och den betyder att de inte för vidare känsliga uppgifter om personliga förhållanden. Sekretessen kan dock brytas vid överenskommelse med elev eller familj att det är okej att föra vidare uppgifter till exempelvis lärare.

Sekretessen gäller inte alltid

Alla som arbetar inom skolan har anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§. Detta innebär att alla som arbetar inom skolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om det framkommer någon information kring något barn som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till något barns skydd. Det behöver inte finnas bevis, även misstanke ska anmälas. Denna anmälningsplikt bryter kuratorns sekretess.

Specialpedagog

Specialpedagogerna arbetar bland annat med:

  • Barn/elevperspektivet 1-19 år.
  • Tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
  • Stöttar och deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Stöttar vid utredning om elevers behov av särskilt stöd och finns med vid pedagogiska utredningar i samband ev inskrivning i anpassad skola.
  • Ger handledning och konsultation till pedagogisk personal.
  • Kartlägger hinder och möjligheter i lärmiljön samt följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer.
  • Samverkar med övriga centrala elevhälsans professioner och personal på enheterna.
  • Deltar på grundskolornas och Sunnerbogymnasiets elevhälsomöten.

Om du vill veta mer och har frågor om hur specialpedagogerna arbetar och vilka tjänster som erbjuds vänligen kontakta rektorn på respektive förskola/skola/gymnasium.

Centrala elevhälsan

I Ljungby kommun organiseras elevhälsan i ett centralt team. Där ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. 

Kontakt

Kommentera