titelbild

Vi skapar ett rikt liv

Visionsmålet "Vi skapar ett rikt liv" innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.

För att uppfylla visionsmålet behöver vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för välmående och utveckling. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag och i framtiden. Vi är beroende av de tjänster som friska och välmående ekosystem ger oss, frisk luft, rent vatten och vår livsmedels-försörjning. Att skapa förutsättningar för och nyttja naturliga system innebär att vi är mer robusta inför klimatförändringar. Eftersom förändringar i naturen ofta sker långsamt och som del av olika kretslopp är det viktigt att vi tänker långsiktigt, cirkulärt och är uthålliga i vårt arbete.

Hur skapar vi ett rikt liv?

  • Satsa på god och jämlik hälsa – skapa plats och tid för välmående
  • Här kan alla hitta trevliga levnadsmiljöer där vi mår bra
  • Vi skapar vår hållbara sagobygd med välmående skogar, vatten och landskap
  • En mångfald av friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla
  • Ett hållbart vattenliv för djur och människor

Hur följer vi upp visionsmålet och de globala målen?

Ljungby kommun gör uppföljningar som en del av målstyrning och måluppföljning. Resultat och analyser presenteras i årsredovisning och delårsrapporter. Nyckeltal för de globala målen, som samlas in nationellt och som är jämförbara mellan kommuner, finns även samlade och presenterade på Koladas webbplats: Jämföraren - Kolada

Exempel på vad vi gör i arbetet med de globala målen och visionsmålen

Kommentera