Serveringstillstånd

Serveringstillstånd behövs när alkoholdrycker (över 3,5 volymprocent) serveras mot betalning. Det finns dels tillfälliga tillstånd och dels stadigvarande tillstånd.

Tillfälliga tillstånd ges till:

 • Sökande som avlagt godkänt kunskapsprov.
 • Ett slutet sällskap som är en begränsad krets av personer, som har någon form av gemensamt intresse i förening, företag eller annan sammanslutning utöver den aktuella tillställningen. 
 • Tillfällig servering till allmänheten som bör vara ett tillfälligt, seriöst arrangemang som bland annat är av stort allmänintresse och inte är riktat till ungdomar. 

Handläggningen av ansökan om ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap är normalt klar inom en månad. Tiden kan bli längre i samband med stora arrangemang och under sommartid. Handläggningstiden räknas först från när ansökan är komplett.

Stadigvarande tillstånd ges till:

 • Serveringsställen som uppfyller alkohollagens krav på lokaler, kök och mat.
 • Sökanden som uppfyller lämplighetskraven och som avlagt godkänt kunskapsprov.
 • Ansökningar som inte innebär olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt.
 • Cateringföretag avseende slutna sällskap.
 • Kryddning av snaps och provsmakning i den egna serveringsrörelsen efter anmälan.

Ljungby kommuns ambition är att en ansökan om stadigvarande tillstånd ska vara avgjord inom cirka tre månader efter det att ansökan är komplett. Kunskapsprovet kan genomföras först när ansökan lämnats in. Därefter följer remissförfaranden till berörda myndigheter med en svarstid om minst två veckor. Besök på serveringsstället och genomgång av ansökan.

Ansökan

Ansökan gör du via e-tjänst.

E-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan skickas till alkoholhandläggaren som gör en prövning av ansökan enligt alkohollagen.

Eventuellt överklagande lämnas till miljö- och byggförvaltningen.

Handlingar vid ansökan

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker:

 • Ansökan om serveringstillstånd. Som sökande ska den juridiska personens (AB, HB el dyl.) eller den enskilda firmans namn anges.
 • Meritförteckning för sökanden.
 • Anmälan om serveringsansvariga personer.
 • Uppgift om kassaregister.
 • Kopior av köpe- och hyres/ arrendeavtalen.
 • Handling som styrker varifrån investerat kapital kommer.
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes till exempel genom protokoll från bolagsstämma eller bolagsavtal för HB.
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning (koncept) dag- och kvällstid. Matutbud (meny), serveringsform, öppethållande, dans, underhållning, spel med mera.
 • Planritning helst i A4-format över serveringsstället där köksutrustningen är inritad och i förekommande fall uteservering och drinkbar.
 • Budget för första årets drift och helst uppgift om revisor.
 • Bestyrkt kopia av permanent uppehållstillstånd för utländska medborgare.

Här kan du läsa mer om riktlinjer och vad som krävs för att få serveringstillstånd.

Avgifter 2024

Årliga tillsynsavgifter ska vara betalda under första halvåret. Avgifterna skickas på faktura till dig.

Följande avgifter gäller från 26 februari 2024. 

Ansökningsavgifter  Avgift
Nytt tillstånd för servering till allmänheten 7 500kr
Nytt tillstånd för servering till allmänheten till konkursbo efter konkurs 2 500kr
Nytt tillstånd med anledning av ändrad företagsform* 3 000kr
Cateringtillstånd 4 000kr
Cateringtillstånd till den som redan har serveringstillstånd i kommunen 3 000kr
Provsmakningstillstånd (egna produkter) Pausservering 4 000kr
Utvidgat/utökat tillstånd till allmänheten (serveringstid, lokal, dryck) 3 000kr
Nytt tillstånd för servering till slutet sällskap 5 000kr
Förändring av tillstånd för servering till slutet sällskap 1 000kr
Gemensam serveringsyta 2 500kr/sökande
*Till exempel vid ändring från enskild firma till handelsbolag eller omvänt. Vid ändring till eller från aktiebolag liksom vid övergång från ett aktiebolag till annat aktiebolag krävs helt nytt tillstånd.  
Tillfälliga tillstånd Avgift
Servering till allmänheten 5 000kr**
Servering till allmänheten för samhällsföreningar och liknande 500kr
Provsmakningstillstånd (”mässtillstånd”, egna produkter) Paustillstånd 2 500kr**
Servering till slutet sällskap 1 000kr***
Tillfälligt utökad serveringstid, målgrupp, ändring av serveringsutrymme eller dryck för sökande med stadigvarande serveringstillstånd i kommunen 1 000kr
**Avgiften inkluderar tillsynsavgift 700 kronor. Tillsynsavgiften återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.
***Avgiften inkluderar tillsynsavgift 300 kronor. Tillsynsavgiften återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.
 
Övriga avgifter Debiteras separat
Kunskapsprov 500kr
Totaltkostnad (i samband med kunskapsprov) 1 000kr
Försenad restaurangrapport 500kr

Tillsynsavgifter

Avgift
Fast avgift (stadigvarande tillstånd) 1 000kr
Tilläggsavgift för restaurang som också har cateringtillstånd Avgift
Antal godkännande av serveringstillstånd året före avgiftsåret  
0-3 0kr
4-15 500kr
16- 1 000kr
Rörlig avgift beroende på årsomsättning av alkoholdrycker Avgift
  Omsättning 0-100 000kr 0kr
  Omsättning 100 001-200 000kr 1 300kr
  Omsättning 200 001-400 000kr 2 700kr
  Omsättning 400 001-650 000kr 4 200kr
  Omsättning 650 001-1 000 000kr 5 700kr
  Omsättning 1 000 001-1 800 000kr 8 000kr
  Omsättning 1 800 001-2 500 000kr 9 000kr
  Omsättning 2 500 001- 10 000kr

Kontakt

Kontakt

Kommentera