Serveringstillstånd

Serveringstillstånd behövs när alkoholdrycker (över 3,5 volymprocent) serveras mot betalning. Det finns dels tillfälliga tillstånd och dels stadigvarande tillstånd.

Tillfälliga tillstånd ges till:

 • Sökande som avlagt godkänt kunskapsprov.
 • Ett slutet sällskap som är en begränsad krets av personer, som har någon form av gemensamt intresse i förening, företag eller annan sammanslutning utöver den aktuella tillställningen. 
 • Tillfällig servering till allmänheten som bör vara ett tillfälligt, seriöst arrangemang som bland annat är av stort allmänintresse och inte är riktat till ungdomar. 

Handläggningen av ansökan om ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap är normalt klar inom en månad. Tiden kan bli längre i samband med stora arrangemang och under sommartid. Handläggningstiden räknas först från när ansökan är komplett.

Stadigvarande tillstånd ges till:

 • Serveringsställen som uppfyller alkohollagens krav på lokaler, kök och mat.
 • Sökanden som uppfyller lämplighetskraven och som avlagt godkänt kunskapsprov.
 • Ansökningar som inte innebär olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt.
 • Cateringföretag avseende slutna sällskap.
 • Kryddning av snaps och provsmakning i den egna serveringsrörelsen efter anmälan.

Ljungby kommuns ambition är att en ansökan om stadigvarande tillstånd ska vara avgjord inom cirka tre månader efter det att ansökan är komplett. Kunskapsprovet kan genomföras först när ansökan lämnats in. Därefter följer remissförfaranden till berörda myndigheter med en svarstid om minst 2 veckor. Besök på serveringsstället och genomgång av ansökan.

Ansökan

Ansökan gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar längre ner på sidan.

E-tjänst för anmälan om serveringsansvariga personer 

E-tjänst för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan skickas till alkoholhandläggaren som gör en prövning av ansökan enligt alkohollagen.

Eventuellt överklagande lämnas till miljö- och byggförvaltningen.

Handlingar vid ansökan

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker:

 • Ansökan om serveringstillstånd. Som sökande ska den juridiska personens (AB, HB el dyl.) eller den enskilda firmans namn anges.
 • Meritförteckning för sökanden.
 • Anmälan om serveringsansvariga personer.
 • Uppgift om kassaregister.
 • Kopior av köpe- och hyres/ arrendeavtalen.
 • Handling som styrker varifrån investerat kapital kommer.
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes till exempel genom protokoll från bolagsstämma eller bolagsavtal för HB.
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning (koncept) dag- och kvällstid. Matutbud (meny), serveringsform, öppethållande, dans, underhållning, spel med mera.
 • Planritning helst i A4-format över serveringsstället där köksutrustningen är inritad och i förekommande fall uteservering och drinkbar.
 • Budget för första årets drift och helst uppgift om revisor.
 • Bestyrkt kopia av permanent uppehållstillstånd för utländska medborgare.

Här kan du läsa mer om riktlinjer och vad som krävs för att få serveringstillstånd.

Avgifter

Årliga tillsynsavgifter ska vara betalda senast 31 mars. Avgifterna skickas på faktura till dig.

Ansökningsavgifter  Avgift
Nyansökningar stadigvarande tillstånd 6 000kr
Utvidgade tillstånd 2 500kr
Utökade serveringstider 1 500kr
Tillfälliga tillstånd till allmänheten 5 000kr
Tillfälliga tillstånd till allmänheten för hembygdsföreningar och liknande  500kr
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap första ansökan/år 400kr
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap återkommande ansökan 300kr

Tillsynsavgifter

Avgift
Folköl 800kr/år
Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap 700kr/år
Tillfälliga tillstånd till allmänheten 700kr
Alkoholservering till allmänheten (fast och rörlig avgift)  
Fast avgift 700kr
Rörlig avgift beroende på årsomsättning av alkoholdrycker  
  Omsättning 0-50 000kr 500kr
  Omsättning 50 001-100 000kr 1000kr
  Omsättning 100 001-250 000kr 2000kr
  Omsättning 250 001-500 000kr 3000kr
  Omsättning 500 001-1 000 000kr 4000kr
  Omsättning 1 000 001-2 000 000kr 5000kr
  Omsättning 2 000 001- och däröver 6000kr

Kontakt

Kontakt

Kommentera