Information till anhöriga

När en anhörig eller en vän behöver stöd i livet finns flera sätt att hjälpa till. Godmanskap och förvaltarskap anordnas när utredning visar att mindre ingripande insatser inte möter den enskildes behov av hjälp.

Tingsrätten beslutar om godmanskap och förvaltarskap efter utredning och yttrande från överförmyndarnämnden. I utredningen ingår att undersöka möjligheten att möta individers behov av hjälp med mindre ingripande åtgärder. 

Vad är mindre ingripande insatser?

Om den enskilde förstår vad saken gäller kan denne skriva en fullmakt som ger anhörig eller en vän möjlighet att hjälpa till med ekonomiska och personliga angelägenheter. 

Framtidsfullmakt skrivs medan den enskilde fortfarande förstår vad saken gäller och börjar gälla när denne inte längre förstår. Om ingen fullmakt har utfärdats kan anhöriga hjälpa sin närstående när denne inte längre förstår vad saken gäller, genom anhörigbehörighet. Läs mer om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet genom att klicka här

Om en person har stora skulder eller behov av hjälp med att lägga upp en budget kan denne kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

Det finns även insatser via socialtjänsten och regionen som kan hjälpa den enskilde istället för, eller innan, den mer ingripande insatsen med god man eller förvaltare anordnas. 


För att en person ska få en ställföreträdare, i form av en god man eller förvaltare, ska den enskildes behov av hjälp vara en följd av sjukdom, psykisk störning eller liknande som gör att personen inte kan bevaka sina egna intressen. Det ska finnas ett samband mellan den enskildes sjukdom eller tillstånd och behovet av hjälp. Den enskildes behov av hjälp ska heller inte kunna tillgodoses på mindre ingripande sätt.

Godmanskap och förvaltarskap kan innefatta tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person. Vilka delar som ingår i godmanskapet/förvaltarskapet baseras på den enskildes behov och kan variera över tid. 

Förutsättningar för att tingsrätten ska anordna godmanskap och förvaltarskap

Fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att tingsrätten ska besluta om godmanskap:

 1. Samtycke 
  När det gäller godmanskap ska den enskilde samtycka till att få god man. I de fall den enskilde är oförmögen att lämna sitt samtycke kan också godmanskap anordnas (underförstått eller hypotetiskt samtycke). I de fall den enskilde uttryckligen inte samtycker kan under vissa omständigheter förvaltarskap anordnas
 2. Sjukdom
  Den enskilde ska på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande ha en nedsatt kognitiv förmåga.

 3. Behov
  Den enskilde ska ha ett faktiskt behov av hjälp som inte kan tillfredsställas med en mindre ingripande åtgärd såsom anhörigbehörighet, fullmakt, socialtjänstens insatser eller hjälp av andra professionella aktörer.

 4. Samband mellan sjukdom och behov
  Behovet måste också ha ett samband med den, på grund av sjukdom eller liknande, nedsatta kognitiva förmågan.

För att få förvaltare krävs förutom punkterna ovan att man är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom. Förvaltarskap kräver till skillnad från godmanskap inte samtycke från den enskilde. Förvaltarskap ska inte anordnas om det är tillräckligt att den enskilde får hjälp av god man eller på något annat sätt. 

I många fall innebär det att det finns påtagliga risker för personen att skadas till hälsa och vad gäller sina tillgångar om denne inte får en förvaltare.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

När den enskilde har god man handlar den gode mannen på sin huvudmans uppdrag (huvudmannen är den som har god man eller förvaltare). God man ska i princip alltid söka huvudmannens samtycke i sitt uppdrag, om huvudmannen förstår vad saken gäller. Rättshandlingar som utförs för den dagliga hushållningen, till exempel betalning av fakturor, anses huvudmannen ha samtyckt till när den huvudmannen samtyckte till godmanskapet. Vid godmanskap har huvudmannen tillgång till alla bankonton. Godmanskap bygger på samarbete mellan huvudman och god man. Om huvudmannens samarbetsvilja brister kan det utgöra grund för upphörande av godmanskapet eller jämkning till förvaltarskap om det finns risk för att huvudmannen skadar sig själv eller sin egendom. Likaså kan förvaltarskap bli aktuellt om huvudmannen riskerar att utnyttjas av andra personer. 

Vid förvaltarskap har huvudmannen fråntagits sin rättshandlingsförmåga. Huvudmannen har då inte tillgång till sina bankkonton och kan inte ingå bindande avtal eller företräda sig själv i kontakt med myndigheter. Förvaltarskap  Förvaltarskapet kan syfta till att skydda huvudmannen (den som har förvaltare) mot att andra människor utnyttjar denne. 

 

Vem gör vad?

En god man eller förvaltare ersätter inte anhörigas eller boendepersonals ansvar gällande hjälpinsatser som att handla, sätta upp gardiner, följa med till läkarbesök, och så vidare. En god man/förvaltare är den som ser till att dessa uppgifter blir utförda. För mer information om vad en god man eller förvaltare gör, gå vidare till sidan Vad gör en god man, förvaltare och förmyndare.

Vem kan ansöka om god man?

Den enskilde eller en nära anhörig kan ansöka om godmanskap. Det görs direkt till Växjö Tingsrätt.  

Utomstående kan anmäla behov av god man. Det görs till Gemensamma överförmyndarnämnden.

Blankett för anmälan och ansökan finns på sidan E-tjänster och blanketter.  

Kommentera