Kommunens arbete med små avlopp

Inventering av små avlopp

I Ljungby kommun finns ca 5900 små avloppsanläggningar. Lite mer än hälften av dessa är godtagbara i dagsläget. Miljöavdelningen har under många år arbetat med att inventera alla små avlopp runt om i kommunen. Inventeringsblanketter har skickats ut löpande till fastighetsägare som själva har fått fylla i uppgifterna om sin avloppsanläggning. Uppgifterna fungerar som en grund för kommunens fortsatta arbete med de små avloppen. Bortsätt från enstaka fastigheter så är inventeringen av de små avloppen klar.

Kravställande

I dagsläget ställer kommunen krav på att dåliga avlopp ska åtgärdas enligt miljöbalken. Kraven ställs områdesvis och områden där det finns övergödda sjöar/ vattendrag och andra känsliga livsmiljöer prioriteras först. Arbetet görs i tre olika områden parallellt, dels för att få en bra arbetsfördelning hos entreprenörer, men också för att det ska bli enklare för fastighetsägare att få tag på en entreprenör vid behov av eventuell hjälp med anläggandet av det nya avloppet.

Från och med år 2020 ställer kommunen främst krav på fastighetsägare som har en avloppsanläggning som inte är uppbyggd med godkänd teknik. Detta är anläggningar som är klassade med väldigt låg status och som har en liten eller som helt saknar reningsförmåga. Det är de allra lägst klassade avloppen som ska åtgärdas först, då det bidrar till störst miljönytta.

Exempel på avloppslösningar som inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten är stenkista, infiltrationsbrunn och direktutsläpp till mark och vattendrag. Avloppsvattnet behöver dessutom genomgå slamavskiljning i minst tre olika kammare. Om man har en enkammarbrunn eller en tvåkammarbrunn är dessa därför inte godkända som slamavskiljare om man har en vattentoalett påkopplad till avloppsanläggningen.

Planeringen framåt

Under år 2021 kommer kommunen att fortsätta ställa krav i de sista områdena där det finns avlopp som har väldigt låg status. Framåt 2022 beräknas arbetet med aktiv tillsyn av små avlopp kunna påbörjas. Det är då initialt de äldsta avloppsanläggningarna som kommer att inspekteras först, och beroende på avloppsanläggningarnas status är det sannolikt att en stor del av dessa kommer att behöva åtgärdas eftersom funktionen hos ett avlopp blir sämre med åren. Livslängden hos små avlopp beror på flera olika faktorer och det är därför svårt att säga exakt hur länge anläggningen fungerar, men vanligtvis brukar det röra sig om 15–20 år. De små avloppen som inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten, kommer att behöva åtgärdas. Fastighetsägare kommer då att få rimlig tid på sig för att åtgärda sitt avlopp beroende på vilken typ av åtgärd som krävs.

Kontakt

Kommentera