Sjukvård och rehabilitering

Kommunen ansvarar för sjukvård i hemmet. I kommunen finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster anställda. Hemsjukvård erbjuds till dem som inte kan ta sig till någon av regionens vårdcentraler. För övrig sjukvård ansvarar Region Kronoberg

Hemsjukvård

Du som inte kan uppsöka vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning av långvarig karaktär har möjlighet att få hemsjukvård. Du ansöker genom att kontakta sjuksköterskan i hemsjukvården som fattar ett beslut utifrån ditt behov.

Distrikts- och sjuksköterska

Har du beviljats hemsjukvårdsinsatser utförs de av distrikts- eller sjuksköterskor. Personal inom socialtjänsten kan utföra speciella sjukvårdsuppgifter efter delegering av sjuksköterska i hemsjukvården. Exempel på hemsjukvårdsinsatser kan vara ansvara för läkemedelshantering, provtagningar, ge olika injektioner, göra såromläggningar, ge dropp, stöd och råd till patient och närstående vid behov, förmedla kontakt med läkare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Skulle det trots detta inträffa allvarliga händelser är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som ansvarar för att en anmälan görs till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Synpunkter på vården

Vi vill att du ska få en bra vård. Det är därför viktigt att du berättar vad du tycker är bra och dåligt. Med din hjälp kan vi ytterligare förbättra kvaliteten på vården. Du kan vända dig till personalen som vårdat dig eller ansvarig chef. Du har också möjlighet att vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska, Patientnämnden eller Socialstyrelsen.

Patientskada

Om du drabbas av en personskada i samband med att du får hälso- och sjukvård av kommunen kan du i vissa fall få ersättning, så kallad patientskadeersättning. Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

  • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  • felaktig diagnos
  • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Du som har drabbats av patientskada hos Ljungby kommun kan vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska som hjälper dig vidare. Du kan även göra en skadeanmälan till  Ljungby kommuns försäkringsbolag, Kommunassurans. 

Skadeanmälan till Kommunassurans

Hjälpmedel och rehabilitering

Du som är 18 år eller äldre och bor i ett av kommunens särskilda boenden eller i det egna hemmet kan få hjälp från KommunRehab med rehabilitering och hjälpmedelsutprovning. Du som inte kan ta dig till vårdcentral kan vända dig till KommunRehabs arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter för bedömning av eventuell träning i hemmet.

Läs mer om hjälpmedel och rehabilitering på sidan Hjälpmedel och rehabilitering.

Kontakt

    Sektionschef hemsjukvård

  • Jenny Madsen Säll
  • Tel. 0372-78 95 41

Kontakt

Kommentera