Krisledningsnämnden

I enlighet med Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska det finnas en krisledningsnämnd i varje kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör krisledningsnämnden.

Krisledningsnämnden ska fatta övergripande och principiellt viktiga beslut som anger ramarna för krisledningsgruppens arbete. Krisledningsnämnden kan även ta över andra nämnders beslutanderätt och ansvar om det bedöms som nödvändigt med hänsyn till pågående extraordinär händelse. 

 

Kommentera