Vattentjänstplan

Ljungby kommun har en VA-plan, vatten- och avloppsplan, sedan 2014. Den togs då fram för att uppfylla åtgärden i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och omfattar dricksvatten, spillvatten, dagvatten.

2021 fick Ljungby kommun statligt bidrag så kallat LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt) för att arbeta om VA-planen och ta fram tre nya delplaner. I samband med det nya lagkravet i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) har Ljungby kommun valt att omvandla VA-planen till vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna (kommunala) vattentjänster ska tillgodoses samt innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska klara en framtida belastning på grund av skyfall. Före antagande eller ändring ska samråd och granskning av vattentjänstplanen ske.

Granskningstid: 18 april-17 maj

Handlingar

De sekretessbelagda bilagorna (Bilaga 2 och 7) finns tillgängliga för behöriga ledamöter att ta del av hos nämndssekreterarna på tekniska, miljö- och byggförvaltningarna samt kommunledningsförvaltningen. Tryckta versioner av förslaget finns tillgängliga på biblioteken i Ljungby, Lagan och Lidhult (Träffpunkt Lidhult) samt på bokbussen.

Synpunkter

Om du önskar framföra synpunkter ska dessa lämnas skriftligen senast den 14 april 2024 till Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen - samhällsbyggnadsavdelningen, 341 83 Ljungby eller till samhallsbyggnad@ljungby.se. Ange ”Vattentjänstplan” i ämnesraden.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor genom att kontakta oss på: Kontaktcenter tel. 0372-78 90 00 eller e-post: samhallsbyggnad@ljungby.se

Kommentera