Ansvar för boendemiljön

Miljö- eller hälsoproblem i en bostad kan vara av många slag. Fel på temperaturen, bristfällig ventilation, mögel, fukt, buller samt hög radonhalt är några exempel.

Ditt eget ansvar som boende

Du har själv ansvar att sköta din bostad på ett ansvarsfullt sätt och se till att olägenheter för andra boende inte uppstår. I hyreskontrakt finns ofta en beskrivning av ditt ansvar som boende. Även de flesta bostadsrättsföreningar har satt upp regler om hur ansvaret mellan den enskilda bostadsrättsägaren och föreningen är fördelat.

Nedskräpning på tomtmark

Är det skräpigt på tomtmark har ägaren enligt lag ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Anmälan om ovårdad tomt gör du till miljö- och byggförvaltningen.

Fastighetsägarens ansvar

Ägaren till en bostad är enligt miljöbalken skyldig att hindra och undanröja olägenheter. Det innebär att följande krav kan ställas på bostaden:

  • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar
  • tillfredställande luftväxling
  • tillräckligt dagsljus
  • tillfredställande uppvärmd
  • möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien
  • tillgång till vatten (både tillräcklig mängd och av god kvalitet).

Utöver detta ska fastighetsägare hålla fritt från skadedjur.

Skyldigheterna gäller oavsett om ägaren är ett bostadsbolag, privat ägare, en bostadsförening eller om du själv äger din bostad. 

Vad kan du själv åtgärda?

Om det är för kallt, se då först till att elementen kan arbeta som de ska. Du kan skaffa en termometer och notera temperaturen under en period. Om ventilationen är dålig, rör inte ventilationsdonen om de är inställda av en fackman, men rengör runt dem och se till att de är öppna.

Du är ansvarig för att snabbt anmäla till fastighetsägaren om det uppstått vattenskada i bostaden. När ett sådant problem uppstått måste fastighetsägaren få möjlighet att åtgärda det så snart som möjligt för att fukt inte ska sprida sig i huset.

Störning från grannar löser man ofta bäst direkt mellan de inblandade. Om du inte kan komma till rätta med problem den vägen bör du kontakta fastighetsägaren. Om du misstänker att det kommer att bli svårt att komma tillrätta med problemet, anteckna varje gång något allvarligt inträffar, med exakt tidpunkt och notering om vad som hänt.

Om fastighetsägaren eller grannen inte undersöker eller åtgärdar problemet som du framfört, kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen. Även kommunens konsumentrådgivare kan ge mer information om dina rättigheter och skyldigheter i boendet.

När gör du en anmälan?

Vid klagomål på förhållanden i bostaden är det ofta fastighetsägarens sak att avhjälpa problemet. Du ska alltid först kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för störningen för att försöka få en lösning på problemet. Om du inte får hjälp därifrån kan du göra en anmälan hos miljö- och byggförvaltningen. Även en bostadsrättsförening kan vara fastighetsägare. Ansvarsfördelningen mellan styrelse och medlemmar är dock något annorlunda än hur det ska fungera i ett hyreshus.

Miljö- och byggförvaltningen undersöker om bristerna bryter mot lagen och för i första hand en dialog med alla berörda för att försöka lösa problemet. Miljö- och byggförvaltningen kan också göra inspektioner och bestämma att fastighetsägaren ska vidta undersökningar och åtgärder (ett så kallat föreläggande).

Den störning du upplever ska utgöra en hälso- eller miljörisk enligt miljölagstiftningen. För hälsoskyddsfrågor, som är den vanligaste typen av problem, är utgångspunkten miljöbalkens definition av olägenhet för människors hälsa: en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig.

Problem i tvättstugan, trapphus, klagomål på sliten boendemiljö, krav på ekonomisk kompensation för störningar eller störande grannar är inget som du kan anmäla till miljö- och byggförvaltningen.

Anmäl via e-tjänst 

Till e-tjänst: Klagomål bostäder och lokaler 

Kontakt

Kommentera