Små avlopp

Små avlopp är avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Fastigheter som ligger utanför tätbebyggt område har nästan alltid någon form av små avlopp. I Ljungby kommun finns cirka 6 000 små avlopp.

Avloppsvatten som inte leds till kommunala avloppsreningsverk utgör en mindre del av den totala mängden avloppsvatten i Sverige. Små avlopp förorsakar ändå lika stora utsläpp av gödningsämnen. 

Avloppsvatten innehåller bland annat bakterier och näringsämnen som kan leda till smittspridning och övergödning i våra sjöar och vattendrag. Det kan även finnas en risk för att orenat avloppsvatten kan förorena grundvattnet. De små avloppens rening kan i vissa fall vara skillnaden mellan en fin badsjö och en dyig igenväxt sjö.

Vilka krav ställs på avloppsanläggningar?

Eftersom förutsättningarna kan se olika ut görs en bedömning i varje enskilt fall om vilka reningskrav som ställs. Närhet till bland annat dricksvattentäkter, ytvatten, och andra naturvärden avgör vilka reningsmetoder som är lämpliga.

Innan du anlägger ett nytt avlopp eller gör ändringar i din avloppsanläggning måste du anmäla/ansöka om tillstånd. Läs mer om anläggning och ändring av avlopp.

Ditt ansvar med egen avloppsanläggning?

Du som äger en fastighet med ett eget avlopp är ansvarig för anläggningen. Ansvaret omfattar att anläggningen är rätt utformad och underhålls på ett korrekt sätt. Läs mer om egenkontroll och skötsel av avlopp här

Avgift

För handläggning av tillståndsansökan eller anmälan debiteras en avgift enligt gällande taxa beroende på typ av ändring, anläggning och antal hushåll. I undantagsfall kan ärenden kräva extra platsbesök/handläggning. Då debiteras du för den extra handläggningstiden.

Kontakt

Kommentera