titelbild

Pollineringsprojekt

Pollinering kallas det när pollen överförs från en blommas handelar till dess hondelar, vilket är en förutsättning för växtens befruktning. De flesta växter tar i någon utsträckning hjälp av djur (pollinatörer) för sin pollenöverföring. I utbyte får pollinatören föda från växten i form av nektar och pollen.

I Sverige är det främst insekter som är pollinatörer. Till de insekter som brukar betraktas som pollinatörer hör bin (varav ett antal arter är humlor), flera grupper av fjärilar och blomflugor. Därutöver finns även andra arter. Bin är de effektivaste pollinatörerna.

Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning av pollinatörer. Pollinering mellan olika växtindivider kan hjälpa till att upprätthålla den genetiska variation som behövs för att växtens avkomma lättare ska kunna anpassa sig till en föränderlig värld.

Olika forskningsstudier visar att vilda pollinerande insekter, som exempelvis bin, fjärilar och flugor, har minskat drastiskt under de senaste åren. Honungsbin och vilda bin har en nyckelroll för den biologiska mångfalden och för vår matproduktion (exempel på ekosystemtjänster). Den ökade frukt- och frösättning som följer av exempelvis binas pollineringsarbete förbättrar villkoren för både fåglar, däggdjur och andra insekter.

I samtliga projekt är statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) medfinansiär.

Humlor & Bin (pågående)

Projektet har som mål att bidra positivt till den biologiska mångfalden och våra pollinatörer genom att så ängsblommor längs en vägkant, anlägga en större blomsterrabatt och sätta upp insektshotell på en privat jordbruksfastighet. Genom att så ängsfröer och anlägga en blomsterrabatt där blommorna blommar olika tider på året, gynnas pollinerarna från tidig vår till sensommar/höst.

Målet med projektet är också att visa upp exempel på vad du som markägare kan göra för att gynna humlor, bin och andra pollinerare i din egen trädgård.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare och genomförs i samverkan med Ljungby kommun.

Växter som lockar bin, humlor, fjärilar med flera

Projektet har som mål att bidra positivt till den biologiska mångfalden och våra pollinatörer genom att så ängsblommor längs en vägkant, anlägga en större blomsterrabatt och sätta upp insektshotell på en privat jordbruksfastighet. Genom att så ängsfröer och anlägga en blomsterrabatt där blommorna blommar olika tider på året, gynnas pollinerarna från tidig vår till sensommar/höst.

Målet med projektet är också att visa upp exempel på vad du som markägare kan göra för att gynna humlor, bin och andra pollinerare i din egen trädgård.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare och genomförs i samverkan med Ljungby kommun.

Växter som lockar bin, humlor, fjärilar med flera

Växter som blommar tidig vår eller under andra delar av säsongen när det inte finns så många blommande växter, är betydelsefulla även om de inte är de mest pollen- eller nektarrika. Tidigt på våren kan man hitta vintergäck, snödroppar, scilla, krokus, sippor, sälg, hassel och lönn som är attraktiva för nyvaknade bin och humlor.

På naturskyddsföreningens webbplats kan du hitta tips på vad du kan göra för att hjälpa humlor och bin. Här är några av tipsen:

 • Köp ekologisk mat för att minska användningen av bekämpningsmedel.
  Här är de fem viktigaste varorna.
 • Odla blommor på din balkong eller i din trädgård.
 • Spara vilda blommor och blommande träd och buskar. Bin älskar det.
 • Hjälp bina med bostäder, bygg ett bihotell.
  Här finns byggtips.
 • Gör en bivattnare så bina kan släcka törsten.
  Så här gör du.

Ett rikare insektsliv på vallen i Vittaryd (pågående)

Vittaryd sockenråd arrenderar marken på vikingavallen i Vittaryd. Sockenrådet ska nu anlägga en blomsteräng på en av de två fotbollsplanerna som inte används. I samband med anläggandet av en blomsteräng ska även stigar anläggas och insektshotell ska placeras ut. Utöver att gynna pollinerande insekter syftar projektet till att främja kunskapen om dessa arter genom att skapa ett naturområde som kan användas i ett pedagogiskt syfte.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare och genomförs i samverkan med Ljungby kommun.

Åtgärder för att gynna vilda pollinatörer och ekosystemtjänster inom urbana miljöer (avslutat)

2020–2021 pågick ett projekt i Ljungby kommun som handlade om åtgärder för att gynna vilda pollinatörer och ekosystemstjänster inom urbana miljöer. Projektet resulterade i flera värdefulla levnadsmiljöer för vilda pollinatörer inne i Ljungby stad. På Lilla Torg planterades pollen- och nektarrika blomväxter, insektshotell placerades ut i både Brunnsparken och Järnvägsparken, Järnvägsparken fick en yta med blomsteräng och grävande vildbin har nu en blottlagd yta av sand i Kronoskogen.

Gynna pollinatörer på lokal nivå

På lokal nivå vill vi både uppmärksamma och motverka den utarmning av arter och individer som pågår världen över och som påvisats i olika uppmärksammade studier. Projektets syfte har varit att anlägga områden som gynnar insekter i staden och att ge uppslag till hur man på olika sätt kan bidra till att ge insekter bättre förutsättningar. På platserna där åtgärder gjorts finns informationsskyltar uppsatta. Det har också tagits fram särskilda vykort med information om vilda pollinerare samt tips på växter som gynnar dem för balkongen eller i trädgården. Vykorten finns att hämta på biblioteket och i kommunhusets reception.

Vad har gjorts?

I projektet har åtgärder gjorts på kommunens egen mark under 2020 och 2021 som ska gynna vilda pollinatörer. Vi vill exempelvis öka andelen växter som ger; (1) nektar, innehållande kolhydrater, och (2) pollen, innehållande protein, samt att det ska finnas föda under hela säsongen. På dessa platser har åtgärder gjorts:  

 • Lilla Torg: Plantering av växter som gynnar humlor, fjärilar och bin.
 • Järnvägsparken: Uppsättning av insektshotell för olika pollinerande insekter. Anläggning av yta med ängsväxter i syfte att gynna vilda arter av pollinerande insekter.
 • Brunnsparken: Uppsättning av insektshotell för olika pollinerande insekter.
 • Kronoskogens naturreservat: Blottläggning av en sandyta i söderläge genom grävning/schaktning av matjordslager. Detta kan bli en perfekt livsmiljö/boplats för värmeälskande insekter som sandjägare, rovsteklar och vildbin.
 • Intill Kronoskogen vid Sunnerborondell: Anläggning av 2000 kvadratmeter stor ängsyta.

Varför gör vi detta?

Som en del i en hållbar samhällsutveckling behöver vi värna om de gröna sammanhängande stråken mellan stad och landsbygd och inom orten. Ljungby kommun växer och det pågår byggprojekt och framtagande av nya detaljplaner, vilket innebär en ökande grad av markexploatering som kan bidra till en förtätning av till exempelvis Ljungby stad. Med grund i detta har vi valt att fokusera på att öka den biologiska mångfalden i våra tätorter och att bevara och stärka ekologiska funktioner och därmed kunna arbeta för att långsiktigt bevara ekosystemtjänster som vi är beroende av olika i den urbana miljön.  

Logga lona

Kontakt

Kommentera