titelbild

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Det kommunala ledningsnätet byggs ut för att skydda människors hälsa eller miljön, samt för att skapa förutsättningar för utveckling av befintliga och nya områden.

Det kan till exempel handla om att de enskilda avloppen i ett område ligger så tätt att man riskerar att förgifta sitt eget eller grannens dricksvatten. Det kan vara så att grundvattnet i området är av dålig kvalitet eller inte räcker till. Eller att skyddsvärda naturmiljöer i området påverkas negativt till följd av övergödning.

I dessa fall måste kommunen ta sitt ansvar och ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare, enligt lagen om allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen kontrollerar att kommunerna följer lagen och kan ställa krav på att vidta åtgärder. 

En annan anledning till att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet är att skapa förutsättningar för utveckling av befintliga och nya områden.

Pågående projekt

Kommentera