titelbild

Rydgatans förskola

Med leken som start tar lärandet fart!

På Rydgatans förskola finns två avdelningar, Blåbäret och Lingonet. Vi tar emot barn i åldrarna 1-5 år.

Vi har ett öppet arbetssätt med mycket samverkan mellan avdelningarna. Alla barn och vuxna på avdelningarna känner varandra väl, vilket skapar trygghet. Detta ger också känsla av gemenskap för både barn och vuxna. Vi har återkommande temadagar och arbetar mycket i tvärgrupper barn i samma åldrar där t.ex. hela husets femåringar har aktiviteter tillsammans.

I förskolans läroplan lägger man stor vikt vid barnens utveckling och lärande inom matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Vi strävar efter att alla barn utvecklar lust att lära, samt att de får en grundläggande förståelse inom de olika ämnesområdena.

Vi arbetar med att:

 • skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn. Miljön ska främja lärande, utveckling och lek.
 • ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära
 • stimulera barnens språkutveckling
 • ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik
 • barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen
 • barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Vi lägger stor vikt vid utevistelse och försöker vara ute så mycket som möjligt. Vi arbetar mycket med barnens motorik, för att tillgodose barnens rörelsebehov. En god motorik ligger till grund för en bra läs- och skrivutveckling.

Under våra aktiviteter delar vi in barnen i mindre grupper. Detta för att på bästa sätt tillgodose alla barns behov och utvecklingsnivå. I mindre grupper får alla barn större talutrymme. Även under den fria leken delas barnen upp i mindre grupper. Detta främjar barnens samspel och inlärning samt skapar en lugn miljö.

Du som förälder kan utöver ovanstående förvänta dig att

 • ditt barn och du bemöts med respekt av engagerad och kunnig personal
 • ditt barn lyssnas till och barnets idéer tas tillvara
 • ditt barn får de möjligheter det behöver för att utvecklas i sitt lärande, utifrån dess behov.

Vi har ljusa, fina och ändamålsenliga lokaler där det finns möjlighet för barnen att leka ostört i mindre grupper. Vi har också ytor där barnen kan få utlopp för sitt rörelsebehov. I flera av våra rum finns små hörnor med olika teman till exempel matematik, språk, skapande och teknik.

Kontakt

  Rydgatans förskola

 • Rydgatan 13, 341 39 Ljungby

  Blåbäret

 • Tel. 0733-75 43 33

  Lingonet

 • Tel. 0733-75 43 32

Kommentera