Vatten och avlopp

Alla kommuner har ansvar för att ordna vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna vatten och avlopp (VA) för de boende i ett större sammanhang, för ett visst befintligt eller blivande bebyggelseområde, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen följer denna lag. 

I Ljungby kommun är det tekniska förvaltningens VA- och renhållningsavdelning som ansvarar för tillgången till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

Enskilda avlopp står för stora utsläpp

Av alla avlopp i Sverige är cirka 90 procent anslutna till kommunala avloppsanläggningar och resterande 10 procent är enskilda avlopp. Trots att enskilda avlopp står för en så liten del förorsakar de nästan lika stora utsläpp av övergödande ämnen som alla kommunala avloppsanläggningarna tillsammans. I Ljungby kommun är mer än 70 procent av kommunens invånare anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 

Anmälan om nyanläggning eller omläggning av din anslutning till kommunalt vatten och avlopp gör du via en så kallad servisanmälan.

Servisanmälan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Vatten och avlopp. 

Kommentera