Vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för liv och cirkulerar i ett kretslopp. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och när vi har använt det blir det avloppsvatten som måste renas innan det får släppas tillbaka ut i naturen.

Kommunen har ansvar för att ordna vattenförsörjning och avloppshantering för de boende i ett större sammanhang, för ett visst befintligt eller blivande bebyggelseområde, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Det säger lagen om allmänna vattentjänster. 

I Ljungby kommun är mer än 70 procent av invånarna anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det är tekniska förvaltningens VA- och renhållningsavdelning som levererar rent dricksvatten och ser till att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 

Anmälan om nyanläggning eller omläggning av din anslutning till kommunalt vatten och avlopp gör du via en så kallad servisanmälan.

Servisanmälan gör du på blankett som du hittar längre ner på sidan. 

Kommentera