titelbild

Kvalitet och resultat

Systematiskt kvalitetsarbete - ett arbete för likvärdighet och att alla når målen.

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Kvalitetsarbetet innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Kvalitetsarbetet omfattar alla verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltnigen.

Uppföljning under hela året

Kvalitetsarbetet är upplagt som ett årshjul, där olika områden följs upp under åren. För 2015 finns fyra redovisningstillfällen:

  • Del 1: Samverkan vid övergångar mellan verksamheter eller utbildningsval/arbete/samhällsliv (gymnasium och vuxenutbildning)
  • Del 2: Normer, värden, arbetsmiljö
  • Del 3: Kunskaper, betyg och bedömning eller barns inflytande (förskolan)

Uppföljningar görs först på varje kommunal skola och fritidshem, korttidsboende inom LSS samt öppen förskola. Uppföljningen görs där av varje rektor under följande rubriker:

  • Insatser/vad gör vi?
  • Resultat
  • Analys
  • Åtgärder/handlingsplan

Därefter sammanställs alla enheters uppföljningar till en gemensam rapport

Kvalitet och resultat i grundskola

Ljungbys kvalitet och resultat framsida_Sida_01.jpg

Ett av barn- och utbildningsförvaltningen viktigaste uppdrag är att öka måluppfyllelsen i grundskolan.

Under 2023 tog vi fram och sammanställde statistik, information och nyckeltal för varje grundskola i kommunen. Syftet är att ge en enkel bild av sin egen skolas resultat och en gemensam översikt av andra enheters resultat idag och ur ett historiskt perspektiv.

Underlaget sammanställdes i en broschyr som även finns tillgänglig digitalt. Broschyren innehåller bland annat statistik inom ekonomi, personal, elever och måluppfyllelse.

Diagrammen visar statistik över:

1. Antal elever
2. Driftresultat (tusentals kronor)
3. Nettokostnad (tusentals kronor)
4. Sjukfrånvaro personal (%)
5. Lärarbehörighet (%)
6. Antal elever per lärare
7. Frånvaro elever (%)
8. Trivsel elever (%)
9. Resultat nationella prov årskurs 3 (%)
10. Resultat nationellt prov årskurs 6 (%)
11. Resultat nationella prov årskurs 9 (%)
12. Gymnasiebehörighet (%)
13. Genomsnittligt meritvärde (poäng)
14. Uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 6 (%)
15. Uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9 (%)

Kontakt

Kommentera