Du som är god man eller förvaltare

I rollen som god man gör du dels en frivilligarbetarinsats som kommer till stor nytta för en enskild utifrån en social aspekt, men rollen kan ibland vara ganska komplicerad då uppdraget innebär att du ska klara balansera och motivera huvudmannen (den enskilde) att göra det som är det bästa för honom eller henne utan att hen förlorar sin beslutanderätt. Du förutsätts ha goda kunskaper om hur samhället fungerar och du ska ha sinne för ekonomi och redovisning.

En förvaltare får fatta beslut utan den enskildes uttryckliga samtycke, men ska så långt det är möjligt utgå från huvudmannens vilja. 

Huvudmannen har kanske flera svårigheter som livet kretsar kring samtidigt och du har därför stor nytta av att ha erfarenheter av möten med människor i utsatta situationer eller med olika funktionsnedsättningar.

Under tiden du har ett uppdrag som god man kan du alltid vända dig till överförmyndarenheten för att få stöd utifrån de dilemman du ställs inför i ditt uppdrag. Hur du ska göra i varje konkret situation är däremot något som överförmyndarenheten inte tar ställning till utan det får du bestämma tillsammans med din huvudman.

Ibland uppstår förväntningar från andra på dig. Vår broschyr "Vad innebär det att ha en god man", kan då vara till nytta för dig i diskussionen med din huvudman och i kontakten med utomstående, t ex personal vid boende med flera. Du hittar broschyren i två versioner, varav en lättläst, nedan.

Om sekretess

Om en ställföreträdare vill ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen från överförmyndarnämnden

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren har inte rätt att ta del av alla uppgifter som finns om huvudmannen hos överförmyndarnämnden. De flesta uppgifter som finns hos överförmyndarnämnden om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess. Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren måste dock alltid få de uppgifter som finns hos överförmyndarnämnden som behövs för att denne ska kunna sköta sitt uppdrag till fullo. Överförmyndarnämnden gör därför alltid en bedömning i varje enskilt fall vilka uppgifter som lämnas ut.

Om anhöriga vill ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen

Från överförmyndarnämnden

Huvudmannens make, maka eller sambo och närmaste släkting har rätt att ta del av uppgifterna i ett ärende. Bedömningen om vem som är huvudmannens närmaste släkting görs individuellt i den enskilda fallet.

Från den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren

Ställföreträdaren behöver i vissa fall berätta om sina åtgärder. Men huvudmannens make eller sambo, övriga anhöriga, vänner eller grannar har ingen lagstadgad rätt att begära information från den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren om huvudmannen.

Om tystnadsplikt

Ställföreträdaren har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock är det viktigt inom uppdraget att iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen. Självfallet ska inte du som ställföreträdaren utan giltigt skäl berätta om din huvudmans ekonomi eller personliga förhållande för andra. Det kan komma att skada din huvudman och som god man eller förvaltare är ditt uppdrag att se till din huvudmans bästa.

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren måste noga överväga

  • om den person, företag eller myndighet som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den
  • om det gynnar huvudmannen om uppgifterna lämnas ut

Kommentera