Tillgänglighetsrådet

I tillgänglighetsrådet sker utbyte av information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Syftet med tillgänglighetsrådet är bland annat att verka för att viktiga frågor för personer med funktionsnedsättning beaktas i alla nämnder och styrelser, att lämna synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen samt sprida kunskap om funktionsnedsättning.

Sammanträdesdagar för 2024

  • 7 mars         
  • 30 maj
  • 26 september
  • 28 november

Projektstöd från Allmänna arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka pengar ur Arvsfonden. Även offentliga huvudmän kan få projektstöd om de samarbetar nära med en ideell förening i projektet.

Det finns olika sorters stöd: projektstöd och lokalstöd. Ansökningar kan lämnas in under hela året och beslut tas löpande av Arvsfonden.

Minnesanteckningar från möten

Kontakt

    Vice ordförande

  • Lars-Åke Långh

Kommentera