Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Planeringsbesked

Ett planeringsbesked innebär att Länsstyrelsen bedömer om en åtgärd, som kommunen vill planera för i en detaljplan, får utföras. Följande område har kommunen begärt planeringsbesked för: 

Kungörelse - Sallebro, del av Replösa 4:40 och 4:8 i Ljungby stad

Ljungby kommun ska ta fram en ny detaljplan för Sallebro, del av Replösa 4:40 och 4:8, i Ljungby stad. Området är obebyggt och ligger i den nordöstra delen av Ljungby stad mellan ån Lagan och Sickingevägen. I samband med det arbetet har Ljungby kommun skickat en begäran till Länsstyrelsen om ett planeringsbesked.

Planeringsbesked

Ett planeringsbesked innebär att Länsstyrelsen bedömer om en åtgärd som kommunen avser att planera innebär att ett riksintresse inte tillgodoses. Det nu begärda planeringsbeskedet handlar om huruvida strandskyddet som finns i området kan upphävas för att ge möjlighet till byggnation.

Förslaget att bebygga området med bostäder stämmer överens med gällande översiktsplan för Ljungby kommun, antagen i januari 2022.

Synpunkter ska vara skriftliga och kan lämnas till Ljungby kommun via mail: plan@ljungby.se eller med post till Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby, senast den 27 juni 2022.

Planeringsbesked Sallebro, Replösa 4:40 och 4:8

Planuppdrag: Sallebro, Replösa 4:40 och 4:8

 

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Lidhult 2:10 med flera

Upphävande av detaljplan för Lidhult 2:10 med flera, i Lidhults samhälle, Ljungby kommun

 

Syftet med att upphäva en del av den äldre stadsplanen för kv. Kvarnen och Kolaren m.m. är att bekräfta den användning som är på platsen idag. I den gällande detaljplanen är användningen park eller plantering. Genom att upphäva den del som omfattar fastigheterna Lidhult 2:10, Lidhult 2:4, med flera bekräftas användningen bostäder som fastigheterna används för idag. Fastigheten Lidhult 2:10 ägs idag av Ljungby kommun och genom att upphäva detaljplanen möjliggör man för kommunen att sälja fastigheten.

 

Det planlagda området som avses upphävas ligger i den östra kanten av Lidhult, söder om Järnvägsgatan.

 

Samråd

Samråd under tiden 4 november 2022 - 28 november 2022

 

Handlingar

 

Planbeskrivning.pdf Beslut betydande miljöpåverkan och undersökning.pdf Plankarta samråd Lidhult.pdf Information om plansamråd standard förfarande.pdf
Giraffen 4 med flera

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder samt att digitalisera den gällande planen för Hjortsbergsparken som vann laga kraft 1966.
Gällande detaljplaner för området medger samlingslokal och park. Fastigheten Giraffen 4 har tidigare varit uthyrd som föreningslokal, men då hyresavtalet har sagts upp vill kommunen istället möjliggöra fastigheten för försäljning med användning för bostäder. Samtidigt vill kommunen skapa ytterligare tomter för bostäder sammankopplat med befintlig struktur. Detta innebär att en viss del av parkmarken kommer att användas för bostäder, men till största del kommer parkmarken att förbli allmän platsmark för park.

Planområdet ligger i norra delen av Ljungby stad, mellan Sunnerbogymnasiet, Ljungby Arena och Hjortsbergsskolan och omfattar cirka 5 hektar. Området består till största del av parkområdet Hjortsbergsparken. All mark inom planområdet ägs av kommunen och stora delar av den angränsande marken ägs också av kommunen.

Samråd
Samråd under tiden 20 maj 2021 - 11 juni 2021

Handlingar

Giraffen 4 samrådshandling

Giraffen 4 plankarta

 

Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Torg 11:23

Syftet med framtagandet av detaljplanen är att möjliggöra en bredare användning av fastigheten. Idag är det endast möjligt att använda fastigheten för allmänna byggnader. Med allmän byggnad menas enligt praxis, byggnader som nyttjas för ändamål som tillkommer stat, kommun eller allmänheten. I planförslaget för den nya detaljplanen blir användningen bostäder och centrum. I övrigt möjliggör inte den nya detaljplanen någon större förändring än vad som är möjligt på fastigheten idag. Planområdet ligger i centrala Lagan, med närhet till busshållplats, stadsparken, servicemöjligheter så som affär, förskola, skola, bibliotek, etc.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen för Ljungby kommun. Detaljplanen bedöms inte heller medföra betydande miljöpåverkan och därför tas ingen miljökonsekvensbeskrivning fram.

Granskningstid

3 april–30 april 2023

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att skicka in de senast 30 april 2023 till e-post: samhallsbyggnad@ljungby.se eller

Postadress:
Ljungby kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
341 83 Ljungby

Kontakt

Planarkitekt
Erik Lundin
0372-78 92 99
erik.lundin@ljungby.se

Handlingar

Planbeskrivning .pdf

 

Plankarta.pdf

 

Samrådsredogörelse.pdf

 

Beslut betydande miljöpåverkan.pdf

 

Underrättelse inför granskning.pdf

Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera