Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Planeringsbesked

Ett planeringsbesked innebär att Länsstyrelsen bedömer om en åtgärd, som kommunen vill planera för i en detaljplan, får utföras. Följande område har kommunen begärt planeringsbesked för: 

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i samhällsbyggnadsutskottet eller i kommunstyrelsen. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Torpa 1:34

Ett planförslag är nu framtaget för den gamla skolfastigheten i Torpa. Syftet med framtagandet av detaljplanen är att ändra användningen från allmänt ändamål till bostads- och centrumändamål för att möjliggöra försäljning av Torpa 1:34 Planområdet är beläget i centrala delen av Torpa, som ligger cirka 2,5 mil sydväst om Ljungby stad. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför tas ingen miljökonsekvensbeskrivning fram.

Samrådstid: 31 maj 2024 till 28 juni 2024

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Information om plansamråd

Undersökning

Svarsblankett

Kontakt

Planarkitekt Erik Lundin, telefon 0372-78 92 99,
e-post erik.lundin@ljungby.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen via kontaktcenter 0372-78 90 00.

Du som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post till Ljungby kommun Samhällsbyggnadsavdelningen, 341 83 Ljungby eller via e-post till samhallsbyggnad@ljungby.se senast 28 juni 2024.

Aspebacken 25 (gamla stålgjuteriet) med flera

Syftet är att kvarteret Aspebacken ska användas för bostäder samt centrumändamål som innefattar allt som kan finnas i ett centrumområde. Avsikten är också att det ska vara möjligt att uppföra badbryggor vid park-marken intill hembygdsparken. Upphävande av strandskyddet ska prövas på nytt eftersom strandskyddet faller tillbaka när en ny detaljplan upprättas. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive centrumplanen. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson, telefon 0372-78 92 68, e-post samhallsbyggnad@ljungby.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen genom kommunens växel 0372-78 90 00.

Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post till Ljungby kommun Samhällsbyggnadsavdelningen, 341 83 Ljungby eller via e-post till samhallsbyggnad@ljungby.se, senast måndagen den 25 september 2023.

Samrådstid: 25 augusti 2023 – 25 september 2023

Handlingar

Kungörelse

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning

Beslut betydande miljöpåverkan

Utredningar

1. Arkeologiskt yttrande.pdf 2. Bullerutredning.pdf 3. Byggnadsteknisk utredning.pdf 4. Miljö- och materialinventering.pdf 5. Dagvatten- och VA-utredning.pdf 6. Förstudie ån Lagan.pdf 7. Geoteknik.pdf 8. Gestaltningsprogram.pdf 9. Kulturhistorisk utredning.pdf 10. Kompletterande Markmiljöundersökning.pdf 11. Markteknisk underökningsrapport.pdf 12. Miljöteknisk markundersökning.pdf 13. Miljöteknisk markundersökning.pdf 14. Naturvärdesinventering.pdf 15. Riskanalys badplats.pdf

Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Moroten 1 med flera

Ett planförslag är nu framtaget för bostadsområdet vid Annelund. Syftet med detaljplanen är att undersöka vilka regleringar som behöver fastställas för planområdet som under en längre tid har beviljats avvikelser vid bygglovsgivning, samtidigt som detaljplanen ämnar säkerställa en hållbar samhällsutveckling. Genom att planbestämmelserna ändras så de stämmer med vad som är byggt och att de flesta fastigheterna i området kan bygga till lite mer underlättar detta vid en eventuell framtida bygglovsansökan. I planarbetet ska även möjligheten till förtätning undersökas. För planområdet blir det enbart en ny tomt i den sydöstra kanten av området intill Nydalavägen.

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Beslut betydande miljöpåverkan

Undersökning

Svarsblankett

Trafikbullerutredning

Samrådsredogörelse

Underrättelse

Kontakt

Planarkitekt Erik Lundin, telefon 0372-78 92 99, e-post erik.lundin@ljungby.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen via kontaktcenter 0372-78 90 00.

Du som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post till Ljungby kommun Samhällsbyggnadsavdelningen, 341 83 Ljungby eller via e-post till samhallsbyggnad@ljungby.se senast 28 juni 2024.

Granskningstid

28 maj 2024 - 28 juni 2024

Månen 1 och 6

Ett planförslag är nu framtaget för Månen 1 och 6. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett parkeringsgarage under befintlig parkering inom Månen 1 och uppföra bostäder i tre våningar ovanför markparkeringen. Inom Månen 6 är avsikten att göra parkeringsgarage i källaren och bygga bostadslägenheter i de två befintliga ovanvåningarna samt i ytterligare en ny våning. Befintliga affärslokaler i marknivå ska vara kvar som i dagsläget.

Planområdet ligger i Ljungby centrum intill Lilla Torget.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen i januari 2022.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Handlingar

Granskningshandling

Samrådstid: 27 maj 2024 – 17 juni 2024.

Vi vill uppmärksamma berörda fastighetsägare att informera hyresgäster/
bostadsrättsinnehavare om samrådet. 

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor:
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68, e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen genom kommunens kontaktcenter 0372-78 90 00.

Har du synpunkter?

Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post till Ljungby kommun, kommunledningsförvaltningen, 341 83 Ljungby eller via e-post till samhällsbyggnad@ljungby.se, senast fredagen den 23 februari 2024. 

Valhall 10 med flera

Ett planförslag är nu framtaget för Valhall 10 med flera fastigheter i Ljungby.
Samtliga kvarter inom planområdet är avsedda för bostäder. Avsikten är att uppdatera gällande detaljplaner så att de stämmer överens med vad som är bebyggt, samt att göra det möjligt för tillbyggnader där det är lämpligt.
Planområdet ligger inom stadsdelen Kvarnarna öster om Lagaån och är ca 15 hektar till ytan. 11 bostadskvarter ingår i planområdet tillsammans med Blåstadbacken samt gatorna mellan kvarteren.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen som antogs i januari 2022.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför tas ingen miljökonsekvensbeskrivning fram.

Handlingar 

Granskningshandling

Granskningstid: 27 maj 2024 – 17 juni 2024.

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor:
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68, e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen genom kommunens kontaktcenter 0372-78 90 00.

Har du synpunkter?

Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post till Ljungby kommun, kommunledningsförvaltningen, 341 83 Ljungby eller via e-post till samhällsbyggnad@ljungby.se

Ljunga Prästgård 1:19

Ett planförslag är nu framtaget för del av fastigheten Ljunga Prästgård 1:19. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder och verksamheter. Det finns inte någon ledig planlagd bostadsmark för försäljning i Södra Ljunga idag, varpå planförslaget har arbetats fram för att främja en fortsatt ortsutveckling. Planområdet ligger i norra kanten av Södra Ljunga samhälle och är uppdelat i två områden. Tre fjärdedelar av området är väster om Lingvägen och en fjärdedel är öster om Lingvägen. För området väster om Lingvägen möjliggör detaljplanen enbart för användningen bostäder. För området öster om Lingvägen möjliggör detaljplanen för både bostäder och verksamheter. Detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen från 2022, som beskriver hur kommunen ska ligga till rätta för en fortsatt utveckling av kommunens orter. En utveckling av Södra ljunga är positivt för ett levande samhälle och underlag för en fortsatt service utanför Ljungby stad och serviceorterna.

Granskningstid

27 mars 2024 - 26 april 2024

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Undersökning

Beslut betydande miljöpåverkan

Dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

Svarsblankett

Underrättelse

Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera