Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Planeringsbesked

Ett planeringsbesked innebär att Länsstyrelsen bedömer om en åtgärd, som kommunen vill planera för i en detaljplan, får utföras. Följande område har kommunen begärt planeringsbesked för: 

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i samhällsbyggnadsutskottet eller i kommunstyrelsen. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Månen 1 och 6

Ett planförslag är nu framtaget för Månen 1 och 6. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett parkeringsgarage under befintlig parkering inom Månen 1 och uppföra bostäder i tre våningar ovanför markparkeringen. Inom Månen 6 är avsikten att göra parkeringsgarage i källaren och bygga bostadslägenheter i de två befintliga ovanvåningarna samt i ytterligare en ny våning. Befintliga affärslokaler i marknivå ska vara kvar som i dagsläget.

Planområdet ligger i Ljungby centrum intill Lilla Torget.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen i januari 2022.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Handlingar

Samrådshandling

Samrådstid: 2 februari 2024 – 23 februari 2024.

Vi vill uppmärksamma berörda fastighetsägare att informera hyresgäster/
bostadsrättsinnehavare om samrådet. 

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor:
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68, e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen genom kommunens kontaktcenter 0372-78 90 00.

Har du synpunkter?

Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post till Ljungby kommun, kommunledningsförvaltningen, 341 83 Ljungby eller via e-post till samhällsbyggnad@ljungby.se, senast fredagen den 23 februari 2024. 

Moroten 1 med flera

Ett planförslag är nu framtaget för fastigheten Moroten 1 med flera i Ljungby stad, Ljungby kommun. Syftet med detaljplanen är att undersöka vilka regleringar som behöver fastställas för planområdet som under en längre tid har beviljats avvikelser vid bygglovsgivning, samtidigt som detaljplanen ämnar säkerställa en hållbar samhällsutveckling. I planarbetet ska även möjligheten till förtätning undersökas. Detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen från 2022, där vikten av förtätning och behovet av att främja ändamålsenliga bostäder för invånarna i kommunen framgår. Detaljplanen bedöms därmed överensstämma med översiktsplanen, varpå detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Information om plansamråd

Undersökning

Svarsblankett

Trafikbullerutredning

Kontakt

Planarkitekt Erik Lundin, telefon 0372-78 92 99, e-post erik.lundin@ljungby.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen via kontaktcenter 0372-78 90 00.

Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post till Ljungby kommun Samhällsbyggnadsavdelningen, 341 83 Ljungby eller via e-post till samhallsbyggnad@ljungby.sesenast söndagen den 14 januari 2024.

Samrådstid

20 december 2023 – 14 januari 2024

Ljunga Prästgård 1:19

Ett planförslag är nu framtaget för del av fastigheten Ljunga Prästgård 1:19. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder och verksamheter. Det finns inte någon ledig planlagd bostadsmark för försäljning i Södra Ljunga idag, varpå planförslaget har arbetats fram för att främja en fortsatt ortsutveckling. Planområdet ligger i norra kanten av Södra Ljunga samhälle och är uppdelat i två områden. Tre fjärdedelar av området är väster om Lingvägen och en fjärdedel är öster om Lingvägen. För området väster om Lingvägen möjliggör detaljplanen enbart för användningen bostäder. För området öster om Lingvägen möjliggör detaljplanen för både bostäder och verksamheter. Detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen från 2022, som beskriver hur kommunen ska ligga till rätta för en fortsatt utveckling av kommunens orter. En utveckling av Södra ljunga är positivt för ett levande samhälle och underlag för en fortsatt service utanför Ljungby stad och serviceorterna.

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Undersökning

Information om plansamråd standard förfarande

Samrådstid: 30 oktober 2023 – 20 november 2023

Aspebacken 25 (gamla stålgjuteriet) med flera

Syftet är att kvarteret Aspebacken ska användas för bostäder samt centrumändamål som innefattar allt som kan finnas i ett centrumområde. Avsikten är också att det ska vara möjligt att uppföra badbryggor vid park-marken intill hembygdsparken. Upphävande av strandskyddet ska prövas på nytt eftersom strandskyddet faller tillbaka när en ny detaljplan upprättas. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive centrumplanen. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson, telefon 0372-78 92 68, e-post samhallsbyggnad@ljungby.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen genom kommunens växel 0372-78 90 00.

Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post till Ljungby kommun Samhällsbyggnadsavdelningen, 341 83 Ljungby eller via e-post till samhallsbyggnad@ljungby.se, senast måndagen den 25 september 2023.

Samrådstid: 25 augusti 2023 – 25 september 2023

Handlingar

Kungörelse

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning

Beslut betydande miljöpåverkan

Utredningar

1. Arkeologiskt yttrande.pdf 2. Bullerutredning.pdf 3. Byggnadsteknisk utredning.pdf 4. Miljö- och materialinventering.pdf 5. Dagvatten- och VA-utredning.pdf 6. Förstudie ån Lagan.pdf 7. Geoteknik.pdf 8. Gestaltningsprogram.pdf 9. Kulturhistorisk utredning.pdf 10. Kompletterande Markmiljöundersökning.pdf 11. Markteknisk underökningsrapport.pdf 12. Miljöteknisk markundersökning.pdf 13. Miljöteknisk markundersökning.pdf 14. Naturvärdesinventering.pdf 15. Riskanalys badplats.pdf

Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Odensjö 3:24 med flera, Ljunghagen

Avsikten med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadsfastigheter utöver de tio fastigheter som redan finns inom området. Dessa två fastigheter ska ingå i befintliga gemensamhetsanläggningar för vatten, avlopp, naturmark och gator som förvaltas av Ljunghagens samfällighetsförening.

Granskningstid

20 december 2023 - 26 januari 2024

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Underrättelse

Undersökning

Samrådsredogörelse

Föreläggande

Beslut betydande miljöpåverkan

Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Lidhult 2:10 med flera

Upphävande av detaljplan för Lidhult 2:10 med flera, i Lidhults samhälle, Ljungby kommun

Syftet med att upphäva en del av den äldre stadsplanen för kv. Kvarnen och Kolaren m.m. är att bekräfta den användning som är på platsen idag. I den gällande detaljplanen är användningen park eller plantering. Genom att upphäva den del som omfattar fastigheterna Lidhult 2:10, Lidhult 2:4, med flera bekräftas användningen bostäder som fastigheterna används för idag. Fastigheten Lidhult 2:10 ägs idag av Ljungby kommun och genom att upphäva detaljplanen möjliggör man för kommunen att sälja fastigheten.

Det planlagda området som avses upphävas ligger i den östra kanten av Lidhult, söder om Järnvägsgatan.

Antagande

Om man vill överklaga beslutet se information ”hur man överklagar” i bifogade filer.  

 

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Beslut betydande miljöpåverkan och undersökning

Hur man överklagar

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera