titelbild

Val av skola

Alla elever har rätt till plats på en kommunal skola. Kommunen anvisar en plats för varje elev. I första hand blir eleven placerad i en skola nära hemmet. Vårdnadshavare kan dock välja en annan skola än den anvisade. Om vårdnadshavare har önskemål om skolgång på en annan skola än den som kommunen anvisar till, så får eleven en placering där i mån av plats.

Vårdnadshavare kan välja mellan kommunal eller fristående skola i hemkommunen. Det finns också möjlighet att söka till en kommunal eller fristående skola i en annan kommun.

Inför förskoleklass och årskurs 1

Barn ska börja i förskoleklass höstterminen det år det fyller 6 år. I den skola där ditt barn börjar i förskoleklass ska barnet också kunna fortsätta i årskurs 1 och framåt.

I början av det år ditt barn fyller sex år får du ett erbjudande där ditt barn placerats på en skola utifrån ert upptagningsområde. Oftast, men inte alltid, är det den kommunala skola som ligger närmast där ditt barn bor. Om du är nöjd med erbjudandet behöver du inte göra något. Men önskar du en annan skolplacering måste du göra en ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen. Innan vi behandlar er ansökan kommer ni först att bli tilldelad en placering på en skola via brev. När den placeringen är klar börjar vi att behandla ansökningar med önskemål om byte av skola.

Att börja förskoleklass tidigare

Att börja förskoleklass det år barnet fyller 5 är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av barn- och utbildningschef och går inte att överklaga.

För att barnet ska kunna få en plats krävs att det finns förutsättningar i organisationen, såsom plats i grupperna och skolorna.  

Ansökan om tidigare skolstart i förskoleklass ska göras senast 15 januari det året barnet fyller fem år. Blankett för ansökan görs på blanketten nedan.

En ansökan om tidigare skolstart går inte att göra till en specifik skola utan barnet kommer att erbjudas en placering i mån av plats på en skola. 

Man kan ansöka om val och byte av skola via denna e-tjänst; Ansökan om byte och val av skola.  Ett byte av skola går bara att göra om den önskade skolan har plats.

Ansökan tidigare skolstart
Att börja årskurs 1 tidigare

Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

Att börja i åk 1 som sexåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av förvaltningschef och går inte att överklaga. För att barnet ska tilldelas en plats krävs organisatoriska förutsättningar.

Ansökan om tidigare skolstart i årskurs 1 ska göras senast 15 januari det året barnet fyller sex år. Ansökan görs via blanketten nedan.

Ansökan tidigare skolstart

En ansökan om tidigare skolstart går inte att göra till en specifik skola utan barnet kommer att erbjudas en placering i mån av plats på en skola. 

Man kan ansöka om val och byte av skola via denna e-tjänst; Ansökan om byte och val av skola.  Ett byte av skola går bara att göra om den önskade skolan har plats.

Inför årskurs 6 och högstadiet

I årskurs 6 börjar eleverna läsa moderna språk. Undervisningen sker på högstadieskolorna. Information om detta ges under höstterminen i årskurs 5. 

I praktiken innebär det att du redan då väljer vilken högstadieskola ditt barn ska gå i. Du får under höstterminen i årskurs 5 ett erbjudande där ditt barn placerats på en av våra kommunala högstadieskolor (Astradskolan, Kungshögsskolan eller Åbyskolan). Om du är nöjd med erbjudandet behöver du inte göra något. Men önskar du en annan skolplacering måste du göra en ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan behandlas efter grundplaneringen är klar.

Ansökan

Du kan önska om att byta skola när som helst under läsåret. Vi behandlar ansökningarna efter hand som de kommer in till oss. 

Ansökan om byte och val av skola gör du via e-tjänst.

Till e-tjänst: Byte och val av skola

Önskemål om att byta skola tillgodoses i mån av plats. 

Skolskjuts

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat har generellt inte rätt till skolskjuts. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska dock kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall.

Läs mer om skolskjutsar på webbsidan Skolskjuts.

Uppskjuten skolplikt

Du kan ansöka om att ditt barn ska få uppskjuten skolplikt ett år om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara att barnet har en intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning eller en sjukdom.

Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklass. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. 

Ansökan om uppskjuten skolplikt ska göras senast den 15 mars samma år som barnet fyller sex år. 

Ansökan uppskjuten skolplikt.pdf

Kontakt

    Besöksadress placeringshandläggare

  • Olofsgatan 9, Ljungby

Kommentera