titelbild

Val av skola

Alla elever har rätt till plats på en kommunal skola. Kommunen anvisar en plats för varje elev. I första hand blir eleven placerad i en skola nära hemmet. Vårdnadshavare kan dock välja en annan skola än den anvisade. Om vårdnadshavare har önskemål om skolgång på en annan skola än den som kommunen anvisar till, så får eleven en placering där i mån av plats.

Vårdnadshavare kan välja mellan kommunal eller fristående skola i hemkommunen. Det finns också möjlighet att söka till en kommunal eller fristående skola i en annan kommun.

Inför förskoleklass och årskurs 1

Barn ska börja i förskoleklass höstterminen det år det fyller 6 år. I den skola där ditt barn börjar i förskoleklass ska barnet också kunna fortsätta i årskurs 1 och framåt.

I början av det år ditt barn fyller sex år får du ett erbjudande där ditt barn placerats på en skola. Oftast, men inte alltid, är det den kommunala skola som ligger närmast där ditt barn bor. Om du är nöjd med erbjudandet behöver du inte göra något. Men önskar du en annan skolplacering måste du göra en ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen.

Inför årskurs 6 och högstadiet

I årskurs 6 börjar eleverna läsa moderna språk. Undervisningen sker på högstadieskolorna. Information om detta ges under vårterminen i årskurs 5.

I praktiken innebär det att du redan då väljer vilken högstadieskola ditt barn ska gå i. Du får under vårterminen i årskurs 5 ett erbjudande där ditt barn placerats på en av våra kommunala högstadieskolor (Astradskolan, Kungshögsskolan eller Åbyskolan). Om du är nöjd med erbjudandet behöver du inte göra något. Men önskar du en annan skolplacering måste du göra en ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan

Du kan önska skola inför förskoleklass och årskurs 1 eller inför årskurs 6 och högstadiet.

Ansökan om byte och val av skola gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Förskola och skola.

Skolskjuts

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat har generellt inte rätt till skolskjuts. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska dock kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall.

Läs mer om skolskjutsar på webbsidan Skolskjuts.

Kontakt

Kommentera