Tillfällig god man

I vissa fall behöver ett  barn eller en person som har ställföreträdare en tillfällig god man. Det kan du ansöka om hos överförmyndarnämnden.

En tillfällig god man enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken kan förordnas för ett barn eller en vuxen som har en ställföreträdare men som inte kan företrädas av föräldern/ställföreträdaren vid en viss rättshandling. Det kan t ex avse när ett barn ska köpa/sälja egendom av sina föräldrar eller då den som har en god man är dödsbodelägare i samma dödsbo som sin gode man. I dessa fall behöver en opartisk, tillfällig god man utses. Den tillfällige gode mannens behörighet begränsar sig till att företräda den enskilde i den specifika angelägenhet som frågan rör och godmanskapet upphör när uppdraget är utfört.

Behöriga att ansöka om en god man enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken är förordnade ställföreträdare, den enskilde själv samt dennes nära anhöriga. Om ansökan görs av annan person ses ansökan som en anmälan om behov.

Har en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige del i ett oskiftat dödsbo, ska överförmyndarnämnden förordna en god man att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredningen liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Överförmyndarnämnden ska också förordna god man när den som har en förmyndare, god man eller förvaltare ska företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver hjälp men enligt 12 kap. 8 § inte kan företrädas av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren.

Överförmyndarnämnden ska också i andra fall än som avses i första eller andra stycket förordna god man för den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare, i angelägenheter där den enskilde har ett intresse som strider mot en sådan företrädares eller dennes makes eller sambos intresse. Överförmyndarnämnden ska meddela ett sådant förordnande, om det begärs av vårdnadshavaren, förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren eller den som denne i sådan egenskap företräder eller om det annars är lämpligt.

Blankett för ansökan

Kommentera